Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ОБЯВЕНИТЕ С РЕШЕНИЯ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ПО КОНКУРСИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА МАГИСТРАТИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА И В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА

4 декември 2018 година

Решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/27.09.2017 г. за обявяване на 1 свободна длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура и на 7 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура на конкурси за първоначално назначаване и обявяване на конкурс по реда на чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ, са обнародвани в Държавен вестник, бр. 100/04.12.2018 г.

В 14-дневния срок за прием на документи, който започва да тече от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник и изтича на 18 декември 2018 г. включително, кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, документи за участие в конкурсите. Необходимите за попълване образци, утвърдени с Наредба № 1/09.02.2017 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, са публикувани на интернет сайта на ВСС, раздел „Важно“ – „Конкурсни процедури“ – „Правила и образци на заявления“.

Повече информация за конкурсите можете да намерите в съответния раздел на сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд