Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ОБЯВЕНИЯ С РЕШЕНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС КОНКУРС ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 8 СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ “СЛЕДОВАТЕЛ“ В СЛЕДСТВЕНИЯ ОТДЕЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА
 

4 декември 2018 година

Решението на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/28.11.2018 г. за обявяване на 8 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, които да се заемат след конкурс по реда на чл. 189, ал. 3 от ЗСВ за преместване, е обнародвано в Държавен вестник, бр. 100/04.12.2018 г.

На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, в 14-дневен срок от датата на обнародване на решението в "Държавен вестник" кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен представител в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат изискуемите документи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд