Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Емилия Костадинова Нашева – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ Емилия Костадинова Нашева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложението за поощрение на съдия Нашева е направено от административния ръководител на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова. В него е посочено, че Емилия Нашева е назначена на длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас през 1998 г., а от 2004 г. е заместник на административния ръководител като отговаря за търговското отделение по време на мандатите на трима председатели на съда. Винаги е работила при 100% натовареност при разпределение на търговските дела.

Съдия Нашева има над 40 години съдийски стаж заемайки последователно длъжностите: стажант съдия и младши съдия, районен съдия в Районен съд – Бургас, съдия в Окръжен съд – Бургас.

Емилия Нашева е изграден професионалист, с доказани качества, притежава отлична правна подготовка и богат професионален опит, добросъвестно, коректно и отговорно изпълнява служебните си задължения. Участвала е активно в работни групи по изготвянето на проекти за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и Закона за съдебната власт.

По предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас съдия Нашева е поощрена от ВСС с отличие „Служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

С решение от днес, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Емилия Костадинова Нашева е освободена от длъжност „заместник на административния ръководител – заместник председател“ на Апелативен съд – Бургас, считано от 11.01.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд