Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Павел Александров Ханджиев – съдия в Окръжен съд – Бургас на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Павел Александров Ханджиев – съдия в Окръжен съд – Бургас на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас, считано от 11.01.2019 г.

В предложението от председателя на Апелативен съд – Бургас е посочено, че професионалният път на съдия Ханджиев е преминал в Районен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас. Започнал е работа като съдебен кандидат на 26.01.1994 г. Последователно е работил като младши съдия в Окръжен съд – Бургас от 03.10.1994 г., като съдия в Районен съд – Бургас от 06.03.1995 г. и съдия в Окръжен съд – Бургас от 07.02.2005 г. В периода от 01.08.2017 г. до 01.08.2018 г. е бил командирован в Апелативен съд – Бургас на мястото на съдия Илияна Балтова, командирована за постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието.

Съдия Ханджиев има административен опит като заместник председател на Районен съд–Бургас за времето от 02.12.1997 г. до 25.01.1999 г., както и заместник-председател на Окръжен съд – Бургас в периода от 31.08.2006 г. до 21.10.2010 г.

С решение на ВСС по протокол № 51/18.12.2013 г. съдия Ханджиев е поощрен с отличие „служебна благодарност и грамота“ за постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения.

Като аргументи за назначаването му са посочени неговите професионални и нравствени качества, положителните атестационни оценки и продължителността на специализирания му юридически стаж. Уточнено е, че съдиите от търговско отделение на Апелативния съд, които отговарят на законовите изисквания за заемане на длъжността „заместник на административния ръководител“ са депозирали писмени заявления, че не желаят да се ангажират с административна дейност. От друга страна, на проведеното на 08.10.2018 г. Общо събрание на съдиите за обсъждане на кандидатите за заместник-председатели и ръководители на граждански и търговско отделения, съдия Ханджиев е получил единодушна подкрепа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд