Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Росица Димитрова Басарболиева – съдия в Административен съд – Русе на длъжността заместник-председател на Административен съд – Русе

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Росица Димитрова Басарболиева – съдия в Административен съд – Русе на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Русе.

В предложението от Диан Григоров – председател на Административния съд е посочено, че съдия Басарболиева е назначена на длъжността „съдия“ в Административен съд – Русе през 2006 г., а с решение на ВСС по протокол № 14/25.04.2007 г. е назначена на длъжност заместник-административен ръководител, която длъжност заема до 14.07.2017 г. Отчетено е, че през целия период, в който е работила в Административен съд – Русе Росица Басарболиева е изпълнявала професионално и отговорно всички произтичащи от закона задължения и правомощия. Тя притежава авторитет и качества необходими за заемане на ръководна длъжност. Доказала се е като отличен професионалист, отличава се с много добри умения за комуникация, организационни умения и умения за работа в екип.

Съдия Басарболиева има над 22 години съдийски стаж, от които 5 г. в Районен съд – Русе, над 5 г. в Окръжен съд – Русе и над 11 г. в Административен съд – Русе.

Общото събрание на съдиите при Административен съд – Русе, проведено на 08.10.2018 г., е изразило положително становище в подкрепа на мотивирано предложения от председателя на Административен съд – Русе кандидат за длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Русе съдия Росица Басарболиева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд