Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия освободи Елена Чернева от длъжността заместник-председател на Районен съд – Силистра и назначи Люба Стоянова Карагеоргиева – съдия в Районен съд – Силистра

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи на основание чл. 175, ал. 7 изр. първо от ЗСВ – подаване на оставка, Елена Стойнова Чернева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Районен съд – Силистра и я преназначи, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на заеманата по-рано от нея длъжност „съдия“ в същия съд. Преназначаването ѝ влиза в сила, считано от датата на встъпване на новоназначения заместник-председател на съда.

С решение от днес, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Люба Стоянова Карагеоргиева – съдия в Районен съд – Силистра бе назначена на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Силистра“. Съдийската колегия, преназначи Елена Чернева на заеманата преди назначаването ѝ длъжност.

В предложението от Росен Костадинов – административен ръководител на Районен съд – Силистра е посочено, че становището на Общото събрание на магистратите от Районния съд е единодушно по отношение на съдия Карагеоргиева. Тя има дългогодишен опит, много добра теоретична подготовка и утвърдени професионални умения. Притежава управленски опит и има административен капацитет, като е заемала е длъжността заместник на административния ръководител до съкращаването на този щат. Люба Карагеоргиева се ползва с авторите и уважение сред колегите си и съдебните служители.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд