Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела с нов шифър „Производство по Закона за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР) и допълни статистическите форми – Приложение № 2

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела с нов шифър 2250 „Производство по Закона за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР).

Допълнени бяха и статистическите форми – Приложение № 2 – Отчет по наказателни дела I-ва инстанция на окръжните и военните съдилища (вкл. Специализиран наказателен съд) с нов ред „Производство по Закона за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР) – шифър 2250.

Съдийската колегия реши да бъдат уведомени окръжните и военните съдилища (вкл. Специализирания наказателен съд) за посочените допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела и Статистическите таблици за отчитане дейността на съдилищата, като указва на административните им ръководители, че образуваните към момента дела по ЗЕЗР, вкл. свършените, следва да бъдат прекодирани с новия код и отчетени в годишните статистически таблици за дейността на съдилищата за 2018 г.

Съдийската колегия уведомява разработчиците на системите за управление на съдебните дела и централизираната система за разпределение на делата на случаен принцип за допълненията в номенклатурата на статистическите кодове и статистическите таблици, за сведение и актуализиране на съответните системи.

Актуализираните форми за отчет ще бъдат публикуване на интернет страницата на ВСС в раздел „Съдебна статистика, регистри/Статистически форми за отчет“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд