КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 38
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 4 ДЕКЕМВРИ 2018 г.
  


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд 
ОТСЪСТВАЩИ: Даниела Марчева, Олга Керелска 
На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет 
Откриване на заседанието – 09.37 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка: 

26. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Районен съд – Ихтиман във връзка със заявление от Радослава Маринова Йорданова за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ихтиман, и преназначаването й на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

 ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Военен съд - София 
Кандидат: 
- Мадлен Георгиева Димитрова – Гебрева – съдия във Военен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестирана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 12 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Мадлен Георгиева Димитрова-Гебрева – съдия във Военен съд – София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Военен съд – София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – Пловдив 
Кандидат: 
- Иван Георгиев Калибацев – съдия в Районен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС“ (Атестиран с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 32/30.10.2018 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 11 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Иван Георгиев Калибацев – съдия в Районен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 
3. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния административен съд относно регламентиране на определено време, в което да бъдат представяни концепциите за работата на кандидатите за административни ръководители при провеждане на събеседването

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

При провеждане на събеседването в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет всеки кандидат представя концепцията за работата си като административен ръководител до 20 минути. 
4. ОТНОСНО: Предложение от членове на Висшия съдебен съвет, съдържащо въпроси към председателя на Върховния касационен съд 
Поради напускане на заседанието от председателя на Върховния касационен съд, отговори на поставените към него въпроси от 10 членове на Съдийската колегия не бяха дадени. 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

5. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 4/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарно дело № 4/2017 г. по описа на ВСС, поради влязло в сила решение на Съдийската колегия на ВСС, прието по Протокол № 17/25.04.2017 г., с което на Никола Николов Попов е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт – дисциплинарно освобождаване от длъжност „съдия“. 
5.2. Настоящият акт на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. 
ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ 
6. ОТНОСНО: Изслушване на Иво Вътев Вътев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка за предварително атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Иво Вътев Вътев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка. 
6.2. УВАЖАВА частично възражението на Иво Вътев Вътев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ срещу изготвената му комплексна оценка за предварително атестиране. 
6.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Иво Вътев Вътев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
6.4. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" - 93 (деветдесет и три) точки на Иво Вътев Вътев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

 7. ПООЩРЯВА, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ Златинка Николова Иванова - заместник на административния ръководител - заместник председател на Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
8. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас, за освобождаване на Златинка Николова Иванова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас, както и от длъжността „съдия“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Златинка Николова Иванова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
8.2. След проведените обсъждания и явно гласуване, при резултат: 10 гласа „за“ и 1 глас „против“, отменя решението по т. 8.1. 
8.3. Освобождаването на магистрати на основание чл. 165, ал.1, т.1 от ЗСВ да бъде само от заеманата административна длъжност. 
8.4. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Златинка Николова Иванова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 23.12.2018 г. 
9. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Румяна Стоева Калошева-Манкова - съдия в Апелативен съд - Бургас, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 23.12.2018 г. 
10. ПООЩРЯВА, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б. “а“ от ЗСВ Емилия Костадинова Нашева - заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Емилия Костадинова Нашева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 11.01.2019 г. 
12. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Павел Александров Ханджиев - съдия в Окръжен съд - Бургас, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 11.01.2019 г. 
13. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Росица Димитрова Басарболиева - съдия в Административен съд - Русе, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС. 
14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Силистра за освобождаване на Елена Стойнова Чернева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Силистра и назначаване на Люба Стоянова Карагеоргиева - съдия в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Силистра

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 7, изр. първо от ЗСВ, Елена Стойнова Чернева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
14.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Люба Стоянова Карагеоргиева - съдия в Районен съд - Силистра, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС. 
14.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Елена Стойнова Чернева на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител – заместник председател” на Районен съд - Силистра длъжност „съдия“ в Районен съд - Силистра, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Люба Стоянова Карагеоргиева в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Районен съд – Силистра. 
15. ПООЩРЯВА, на основание чл. чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Емилия Георгиева Присадова - съдия в Окръжен съд - Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
16. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Емилия Георгиева Присадова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 15.12.2018 г. 
17. ОТНОСНО: Проект по молбата на Росица Маринова Томова за отлагане за по-късна дата на насроченото събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор за заемане на длъжността „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Велики Преслав

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ нова дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав – 22.01.2019 г., като за същата да се уведомят двамата кандидати. 
18. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 13/24.04.2018 г. (oбн. ДВ, бр. 38/08.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ОПРЕДЕЛЯ проф. д-р Веселина Неделчева Манева – хабилитиран преподавател по гражданско право в НБУ, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на доц. д-р Красимир Николов Митев. 
18.1.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий доц.д-р Анета Методиева Антонова – хабилитиран преподавател по гражданско право в СУ „Св. Кл.Охридски“, за резервен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на проф. д-р Веселина Неделчева Манева. 
19. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Васил Вълчев Христакиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС“. 
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васил Вълчев Христакиев - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС“. 
20. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Маргаритка Николова Шербанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Маргаритка Николова Шербанова - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия в АС”. 
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Димитър Маринов Димитров – съдия в Районен съд – Поморие, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
22. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Георгиев Калибацев – съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА 

23. ОТНОСНО: Процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за Софийски районен съд, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 27/18.09.2018 г., т. 40

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане точката. 
24. ОТНОСНО: Статистическо отчитане от съдилищата на производствата по Закона за Европейската заповед за разследване

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

24.1. ДОПЪЛВА Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела с нов шифър 2250 „Производство по Закона за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР)“. 
24.2. ДОПЪЛВА статистическите форми - Приложение № 2 - Отчет по наказателни дела І-ва инстанция на окръжните и военните съдилища (вкл. Специализиран наказателен съд) с нов ред „Производство по Закона за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР) – шифър 2250“. 
24.3. ДА СЕ УВЕДОМЯТ окръжните и военните съдилища (вкл. Специализиран наказателен съд) за посочените допълнения в Номенклатурата на статистическите кодове по наказателни дела и Статистическите таблици за отчитане дейността на съдилищата, като указва на административните им ръководители, че образуваните към момента дела по ЗЕЗР, вкл. свършените, следва да бъдат прекодирани с новия код и отчетени в годишните статистически таблици за дейността на съдилищата за 2018 г. 
24.4. УВЕДОМЯВА разработчиците на системите за управление на съдебните дела и централизираната система за разпределение на делата на случаен принцип за горните допълнения в номенклатурата на статистическите кодове и статистическите таблици, за сведение и актуализиране на съответните системи. 
24.5. Актуализираните форми за отчет да се публикуват на интернет страницата на ВСС в раздел „Съдебна статистика, регистри/Статистически форми за отчет“. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

25. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на кандидатурата на Поля Сакутова – съдия в Районен съд-гр. Пловдив, за участие в хоспитация (стаж) за съдии в областта на административното право, организирана от Германската фондация за международно правно сътрудничество (IRZ Stiftung), която ще се проведе в периода 31 март – 13 април 2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. ОДОБРЯВА кандидатурата на Поля Сакутова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, за участие в хоспитация (стаж) за съдии в областта на административното право, организирана от Германската фондация за международно правно сътрудничество (IRZ Stiftung), която ще се проведе в периода 31 март – 13 април 2019 г. 
25.2. ИЗПРАЩА документите на Поля Сакутова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, до посолството на Федерална Република Германия, с копие до Министерство на правосъдието, в рамките на указания срок. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 

26. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Районен съд - Ихтиман във връзка със заявление от Радослава Маринова Йорданова за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател” на Районен съд – Ихтиман и преназначаването й на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Тетевен, считано от датата на вземане на решението. 
26.2. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман, считано от датата на вземане на решението. 
26.3. ВНАСЯ предложенията в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 06.12.2018 г. за разглеждане и произнасяне. 


Закриване на заседанието – 14.25 ч. 

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Зоя Костова 
Невенка Шопска 
Катя Симова 
Лидия Здравкова 
Таня Младенова
 
 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
05.12.2018 г

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд