Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

6 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г. е 84,14 % при среден процент на изпълнение 83,3 %. Общо постъпилите приходи във ВСС са 381,424 млн. лв., (от които 73,75 % от субсидия, от съдилищата 21,74% и от НАП 3,65 %). Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 97,606 млн. лв., като бележат ръст от 3,73 % в сравнение с м. октомври 2017 г. Преизпълнението на приходите към 31.10.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 0,939 млн. лв. Приходите от съдебни такси са 77,964 млн. лв., като неизпълнението на приходите към 31.10.2018 г. е в размер на 7,036 млн. лв. или 5,47 % спрямо приходите от съдебни такси със същия период на 2017 г. Приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата са в размер на 8,279 млн. лв. и представляват 8,48 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 31.10.2018 г. са в размер на 485,155 млн. лв., което представлява 79,98 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение 83,3 %. Разходите са увеличени с 6,53 % в сравнение с месец октомври 2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 4,894 млн. лв. или 1,01 от общите разходи.

По органи на съдебната власт изпълнението е съответно: ВАС – Общият размер на разходите е 12,438 млн. лв., което представлява 81,88 % изпълнение на плана на общите разходи; ВКС – 13,161 млн. лв., което представлява 75,65 % изпълнение на плана на общите разходи; Прокуратура – 184,978 млн. лв., което представлява 82,04 % изпълнение на плана на общите разходи; ВСС – 15,403 млн. лв., или 51,99 % изпълнение на плана на общите разходи. Националният институт на правосъдието е разходвал 3,438 млн. лв., което представлява 80,65 % изпълнение на плана на общите разходи. За Инспектората към ВСС общият размер на разходите е 5,157 млн. лв., или 76,49 % от плана на общите разходи. Съдилищата са усвоили общо 250,578 млн. лв., което означава 81,38 % изпълнение на плана на общите разходи.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд