Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

6 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърждава и внедрява „Стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и ефективен механизъм за прилагане на приетия стандарт и контрол по изпълнението му”, изготвен в изпълнение на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0011-С01/14.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С решение от днес Пленумът на ВСС указа на административните ръководители на органите на съдебната власт ежегодно в срок до края на месец януари да изпращат във ВСС, Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с Приетия Стандарт.

Указано бе на главния секретар на ВСС да създаде организация за постоянно и своевременно актуализиране на процедурите приети с настоящия Стандарт и приложените към него образци и документи, в съответствие с действащото законодателство.

Стандартите за здравословни и безопасни условия на труд и оценяването на риска дефинират изискванията за ефективна система за управление и оценяване на рисковете при работа, която да е интегрирана с други изисквания за управлението и да подпомага организациите да постигнат своите цели. Целта е да се създаде ефективна система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, като се вземат предвид нормативните изисквания и информацията за рисковете в съответните органи от системата на съдебната власт.

Стандартите са предназначени за прилагане от органите на съдебната власт, като са отчетени специфичните изисквания към условията на труд, както и са взети предвид данните от извършени документални проверки и проверки на място проведени в представителна група от общо 38 съдилища, прокуратури и окръжни следствени отдели в цялата страна.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд