Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Анкетно проучване сред магистрати
Анкетно проучване сред съдебните служители
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС остави без разглеждане Искането за становище от съдии при Апелативен специализиран наказателен съд като го препрати на Съдийската колегия, по компетентност

6 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно с 20 гласа „за“ остави без разглеждане Искането за становище от съдии при Апелативен специализиран наказателен съд във връзка с проверката възложена със заповед на председателя на ВКС от 29.11.2018 г. Искането се препраща по компетентност на Съдийската колегия на ВСС за включване в дневния ред за заседанието на 11.12.2018 г., като бе възложено на администрациите на ВСС и ВКС да окомплектоват преписката със всички относими документи.

В изказванията си представляващият ВСС, председателят на ВКС и главния прокурор на Република България бяха категорични, че адресираното до Пленума на ВСС искане не е неговата компетентност и следва да се внесе за разглеждане от Съдийската колегия.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд