ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
12 декември 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Бургас 
Кандидат: 
- Иван Николов Кирков – и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Бургас. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Теодор Иванов Иванов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 
3. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на Мариян Тодоров Славов – следовател в Следствения отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 
4. Проект на решение по заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Пазарджик, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Емилиан Благов Венчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пазарджик. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

5. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с оптимизиране структурата на районните прокуратури. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение по заявлението на Силвана Стоянова Лупова за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура - Пазарджик, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение за периодично атестиране на Георги Ананиев Константинов - прокурор в Районна прокуратура - Кюстендил. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Проект на решение за периодично атестиране на Росица Христова Чернева - прокурор в Софийска градска прокуратура. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение по предложението на Жаклин Таквор Кехецикян - прокурор в Районна прокуратура – Варна, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по предложението на Любомир Велков Лилков - и.д. административен ръководител на Районна прокуратура - Кула, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив за повишаване на Ваня Атанасова Прокопова - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ 


Публикуван на :
7 декември 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд