КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 39
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 7 ДЕКЕМВРИ 2018 г.
  

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Чолаков – Председател на Върховния административен съд 
ОТСЪСТВАЩ: Боян Магдалинчев, Даниела Марчева, Лозан Панов 
/На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет/ 
/Откриване на заседанието – 9,35 ч./

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик 
Кандидат: 
- Елеонора Петрова Серафимова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестирана с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 42/17.10.2017 г, комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: с 11 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Елеонора Петрова Серафимова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", на длъжността „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив 
Кандидат: 
- Веселин Димитров Хаджиев – съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 34/06.11.2018 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив за заседанието на Съдийската колегия на ВСС за 29 януари 2019 г. , поради заболяване на кандидата. 
Указва на Веселин Димитров Хаджиев – съдия в Окръжен съд - Пловдив своевременно да представи доказателства за причината за неявяването му на събеседването в днешното заседание на Съдийската колегия на ВСС, както и за продължителността на заболяването му. 
3. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – Елин Пелин 
Кандидат: 
- Росица Генадиева Тодорова – Газибарова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Елин Пелин, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестирана с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 38/11.08.2014 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 9 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Росица Генадиева Тодорова – Газибарова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Елин Пелин, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Елин Пелин, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

Закриване на заседанието – 12,15 ч

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Катя Симова 
Таня Младенова 
Зоя Костова 

 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
07.12.2018 г

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд