ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 13 декември 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
1. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат и съдебен служител, за участие в работни групи във ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за текущи разходи и изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и преводачи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Етрополе за осигуряване на средства за заплащане на трудови възнаграждения на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за ремонт на покрива.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на извършени командировъчни разходи, за участие на магистрат в конкурсна комисия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за смяна на предно стъкло на служебен автомобил.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за допълнителни ремонтни работи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на дограма.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г.
11. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение за корекции по бюджета на Прокуратурата на Република България, в т.ч. бюджета за дейността на учебните и почивни бази на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в рамките на утвърдения бюджет на ПРБ за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
17. Проект на решение за предоставяне права на комисия „Бюджет и финанси“ за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

18. Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 37/16.11.2017 г, т. 31.1.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
19. Проект на решение за предприемане на действия по отписване на недвижим имот в гр. Етрополе, ул. „Руски” № 88.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
20. Проект на решение за организиране и провеждане на обществена поръчка за строителство по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 с предмет: „Строително-монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт в част от сграда находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185, за нуждите на администрацията на Висшия съдебен съвет“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
21. Проект на решение за сключване на договор за упражняване на авторски надзор, във връзка с изпълнение на договор с рег. № ВСС-10880/30.08.2018 г. с предмет: „Строително-монтажни работи на обект „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд гр. Нови пазар“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
22. Проект на решение за упълномощаване на експерт от отдел „Инвестиции и строителство“, дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт”, да осъществява контрол и приема изпълнението по договор с рег. № 45-06-040/18.12.2006 г. с предмет: „Пристройка II на Съдебна палата-Ямбол“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
23. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с председателя на РПК „Развитие” гр. Елин Пелин договор за наем на помещения, ползвани от Районна прокуратура гр. Елин Пелин.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
24. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да сключи договор с областния управител на област Стара Загора за предоставяне безвъзмездно и безсрочно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Стара Загора.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
25. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване на срока на договора за наем, сключен между Висшия съдебен съвет и ЕТ „Васил Григоров“, с рег. № ВСС-489/13.01.2017 г. за недвижим имот, находящ се в гр. Балчик.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

26. Проект на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по реда на Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси в администрацията на органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет и Националния институт на правосъдието.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
27. Сформиране на състава на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
28. Сформиране на работна група за изработване на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура, Специализираната прокуратура и Следствения отдел в Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС: 
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА 


Публикуван на:
10 декември 2018 г. 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд