КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 40
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 11 ДЕКЕМВРИ 2018 г.
  


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАТ: Боян Новански, Вероника Имова, Драгомир Кояджиков
/На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 09.40 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред точка 19.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
24. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас за назначаване на Вяра Иванова Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Окръжен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение относно Справка за неприключилите към 04.12.2018 г. дисциплинарни производства, образувани срещу съдии.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд - Сандански
Кандидат:
– Николинка Крумова Бузова – съдия в Районен съд - Сандански, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестирана с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 31/23.10.2018 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 9 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Николинка Крумова Бузова – съдия в Районен съд - Сандански, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Сандански, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд - Трън
Кандидат:
– Петър Симеонов Петров – и.ф. „административен ръководител – председател” на Районен съд – Трън, с ранг „съдия в АС” (Атестиран с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 31/23.10.2018 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 11 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Петър Симеонов Петров – и.ф. „административен ръководител – председател” на Районен съд – Трън, с ранг „съдия в АС”, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Трън, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 38/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарно дело № 38/2017 г. по описа на ВСС, поради влязло в сила решение на Съдийската колегия на ВСС, прието по Протокол № 17/25.04.2017 г., с което на Никола Николов Попов е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от Закона за съдебната власт – дисциплинарно освобождаване от длъжност „съдия“.
4. ОТНОСНО: Предложение с вх. № ВСС-14210/23.11.2018 г. от административния ръководител на Софийски районен съд за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд.
4.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Боян Новански, Драгомир Кояджиков, Вероника Имова.
4.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Драгомир Кояджиков.
5. ОТНОСНО: Решение № 14029/15.11.2018 г., постановено по адм. дело № 5473/2018 г. по описа на ВАС, Шесто отделение, с което е отменена заповед № 1789/28.07.2017 г. на председателя на Върховния касационен съд за обръщане на внимание, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, на Светла Чорбаджиева – съдия във ВКС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. Приема за сведение Решение № 14029/15.11.2018 г., постановено по адм. дело № 5473/2018 г. по описа на ВАС, Шесто отделение, с което е отменена заповед № 1789/28.07.2017 г. на председателя на Върховния касационен съд за обръщане на внимание на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт на Светла Чорбаджиева – съдия във ВКС.
5.2. Прилага решението към кадровото дело на съдията.
6. ОТНОСНО: Информация от Инспектората към ВСС относно изпълнени препоръки, дадени в Акт от извършена комплексна планова проверка относно работата по образуване, движение и приключване на административни и касационни дела, образувани през 2015 г. и 2016 г. в Административен съд – Велико Търново, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-27/11.06.2018 г. на главния инспектор на ИВСС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение информацията от Инспектората към ВСС относно изпълнени препоръки, дадени в Акт от извършена комплексна планова проверка относно работата по образуване, движение и приключване на административни и касационни дела, образувани през 2015 г. и 2016 г. в Административен съд – Велико Търново, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-27/11.06.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

7. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Румяна Пейчева Пеева - съдия в Административен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Румяна Пейчева Пеева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 03.01.2019 г.
9. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ, Господинка Жекова Пейчева - съдия в Окръжен съд - Хасково, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
10. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Господинка Жекова Пейчева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Хасково, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 09.01.2019 г.
11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Николинка Георгиева Димитрова - Кънчева от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Ловеч, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 14.01.2019 г.
12. ОТНОСНО: Проект на решение по заявлението на Полина Христова Богданова - Кучева - административен ръководител - председател на Административен съд - Плевен за възстановяване на длъжност „съдия“ в Административен съд - София-област и за отказ от участие в процедурата за избор на административен ръководител - председател на Административен съд - Плевен

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Административен съд София - област, считано от датата на вземане на решението.
12.2. ВНАСЯ предложението в заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 13.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.
13. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Красимира Керанова Иванова – административен ръководител - председател на Административен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Административен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 21.12.2018 г. до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
14. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Мария Христова Попова – административен ръководител - председател на Административен съд София-област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Административен съд София-област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 22.12.2018 г. до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
15. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Николай Янков Господинов – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Административен съд – Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 28.12.2018 г. до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
16. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Петя Николова Гатева – административен ръководител – председател на Районен съд – Троян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд – Троян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 07.01.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
17. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
17.1.1. Специализиран наказателен съд: 05.02.2019 г.
17.1.2. Административен съд - Добрич: 19.02.2019 г.
17.1.3. Районен съд – Троян: 12.02.2019 г.
17.1.4. Районен съд – Тутракан: 12.02.2019 г.
18. ОТНОСНО: Оптимизиране щатната численост на районни съдилища във връзка с устройване на младши съдии с удължен срок по чл. 240 от ЗСВ, назначени по обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/22.01.2015 г. конкурс

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Пленума на Висшия съдебен съвет ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия" в Районен съд - Царево, считано от датата на вземане на решението.
18.2. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Пленума на Висшия съдебен съвет ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия" в Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението.
18.3. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Пленума на Висшия съдебен съвет ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия" в Районен съд – Лом, считано от датата на вземане на решението.
18.4. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Пленума на Висшия съдебен съвет ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия" в Районен съд – Бяла, считано от датата на вземане на решението.
18.5. ВНАСЯ предложението в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 13.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.
19. (ОТТЕГЛЕНА)
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Румяна Антонова Спасова - Кежова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ОТНОСНО: Проект на решение за промяна на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/04.10.2016 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 36/20.11.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия на 14.12.2018 г.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

22. ОТНОСНО: Отмяна на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 35/19.09.2017 г., т. 16 за създаване на Единни пресофиси в апелативните съдилища и предложение за разкриване на щатни бройки за длъжност „връзки с обществеността“ в окръжните и административни съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

22.1. ОТМЕНЯ решението си по протокол № 35/19.09.2017 г., т. 16 относно създаване на Единни пресофиси, ситуирани в апелативните съдилища по апелативни райони.
МОТИВИ: Необходимостта от укрепване на експертния капацитет в областта на публичната комуникация в съдилищата е заложено в целите на Стратегията /раздел III - Визия, принципи, цели и целеви групи - стр. 58/ т. 3.2.3. „Специфични цели на комуникационната политика на съдилищата, ВКС и ВАС“.
„...По отношение на стратегическите подходи и дейности /Раздел IV от Стратегията, т.3.1. - стр.71/ при изпълнение на Стратегията сред предвидените конкретни мерки за подобряване на вътрешната комуникация в съдебната власт е „Гарантиране на необходимото ресурсно-технологично и експертно- осигуряване на вътрешната комуникация във всяко от отделните звена на властта“.
В резултат на приетата Комуникационна стратегия, ВСС е развил разбирането, отразено в експертни становища, че „...най-ефективно и в най-голяма степен изпълнението на Комуникационната стратегия на съдебната власт би било гарантирано при обезпечаване на всички апелативни и окръжни съдилища с експерти „връзки с обществеността“, които да подпомагат и районните съдилища, като по отношение на административните се осигури поне по един експерт за всеки апелативен район.“
Необходим е проактивен подход, съобразен със спецификата на всеки район. Това е пътят, по който би се отговорило в най-пълна степен на комуникационните потребности и биха се постигнали по-ефективни и бързи резултати за подобряване на публичния образ и повишаване на общественото доверие към съдебната власт. Пресцентрове в Окръжните съдилища, които ще обслужват и всички районни съдилища към тях, ще позволят по-добро структуриране и комуникиране на собствен дневен ред.
Следва да се установят информационни стандарти в работата с медиите, адекватни на съвременния свят и очаквания.
За постигане на целите, заложени както в Комуникационната стратегия на съдебната власт, така и за преодоляване на ежедневните проблеми, следва да е налице адекватна кадрова обезпеченост със служители за връзки с обществеността. В противен случай, цялата стратегия остава „на хартия“, информацията за случващото се в съдебната система ще продължи да се комуникира бавно, а съдебната власт ще продължи да бъде критично трудно разбирана и оценявана. Сегашното състояние на съдилищата не позволяват отделянето на допълнителен човешки ресурс за качествена комуникация с медиите и обществото.
За разкриване на 18 щ.бр. за служител „връзки с обществеността“ са необходими приблизително 610 369 лева.
22.2. РАЗКРИВА 18 /осемнадесет/ щатни бройки за длъжност „връзки с обществеността“ в окръжните съдилищата, както следва:
ОС – Благоевград – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС–Благоевград, РС–Сандански, РС–Петрич, РС–Разлог, РС–Г. Делчев/
ОС – Кюстендил – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Кюстендил и РС-Дупница/
ОС – Стара Загора – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Стара Загора, РС-Казанлък, РС-Чирпан, РС-Раднево, РС-Гълъбово/
ОС – София – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС–Ихтиман, РС–Пирдоп, РС–Своге, РС–Сливница,
РС–Елин Пелин, РС–Ботевград, РС–Етрополе, РС–Самоков, РС–Костинброд/
ОС – Велико Търново – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Велико Търново, РС-Горна Оряховица, РС-Павликени, РС-Свищов, РС-Елена/
ОС – Враца – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС – Враца, РС – Козлодуй, РС – Мездра, РС – Оряхово, РС – Бяла Слатина/
ОС – Хасково – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС–Хасково, РС–Свиленград, РС–Димитровград,
РС–Харманли, РС–Ивайловград/
ОС – Перник – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС–Перник, РС– Радомир, РС–Трън, РС–Брезник/
ОС – Сливен – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Сливен, РС-Нова Загора, РС- Котел/
ОС – Шумен – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Шумен, РС-Нови Пазар, РС-Велики Преслав/
ОС – Ловеч – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Ловеч, РС-Тетевен, РС-Троян, РС-Луковит/
ОС – Монтана – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Монтана, РС- Лом, РС-Берковица/
ОС – Търговище – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Търговище, РС-Попово, РС-Омуртаг/
ОС – Смолян – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Смолян, РС-Девин, РС-Мадан, РС-Златоград,
РС-Чепеларе/
ОС – Силистра – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Силистра, РС-Дулово, РС-Тутракан/
ОС – Видин – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Видин, РС- Белоградчик, РС-Кула/
ОС – Кърджали – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Кърджали, РС-Момчилград, РС-Ардино,
РС-Крумовград/
ОС – Разград – 1 щ.бр. служител „връзки с обществеността“
/Обслужва и РС-Разград, РС-Кубрат, РС-Исперих/
22.3. РАЗКРИВА 4 /четири/ щатни бройки за длъжност „връзки с обществеността“ в административните съдилищата, както следва:
- Административен съд – Пловдив – 1 щ.бр.
- Административен съд – Велико Търново – 1 щ.бр.
- Административен съд – Благоевград – 1 щ.бр.
- Административен съд – Стара Загора – 1 щ.бр.
23. ОТНОСНО: Искане за становище от съдии при Апелативен специализиран наказателен съд по повод извършена проверка, възложена от председателя на Върховния касационен съд /по решение на Пленума на ВСС по Протокол № 30/06.12.2018 г., т. 53.2/

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия на 14.12.2018 г., като се отправи питане към съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд дали твърдят, че има нарушение на тяхната независимост и ако е така, в какво се изразява тя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

24. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Вяра Иванова Камбурова - съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ОТНОСНО: Справка за неприключилите към 04.12.2018 г. дисциплинарни производства, образувани срещу съдии

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение Справка за неприключилите към 04.12.2018 г. дисциплинарни производства, образувани срещу съдии.

Закриване на заседанието – 14.50 ч

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова​ 

 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
12.12.2018 г

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд