Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет проведе трета годишна среща на магистрати и съдебни служители – лектори и наставници в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“

12 декември 2018 година

Висшият съдебен съвет проведе трета годишна среща на магистрати и съдебни служители – лектори и наставници в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  Работният форум бе организиран по инициатива на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС.

От страна на ВСС участва г-жа Даниела Машева – председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС и говорител на Колегията, а Министерството на образованието и науката бе представено от г-жа Радостина Николова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.

В срещата за първи път участваха ученици и представители на училище партньор в Образователната програма. Златина  Илиева и Васко  Николов - ученици в 9-ти „ а“ клас в Седмо СУ "Кузман Шапкарев" – Благоевград споделиха личните си впечатления от участието си в Образователната програма и ефекта от възможността да споделят придобитите знания с по-малките си съученици под формата на открит урок. Висока оценка за ангажираността на магистратите и резултатите от проведеното обучение даде г-н Благовест  Илиев – родител на ученик, участвал по програмата. Изключително емоционални бяха и изказванията на г-жа Наталия   Георгиева - училищен психолог и на д-р Лилия  Стоянова - директор на Седмо СУ "Кузман Шапкарев" –Благоевград, които споделиха своите наблюдения и впечатления за резултата и ефекта от доброто сътрудничество между училището и Окръжен съд – Благоевград при реализиране на проекта. Новите моменти в провеждането на Образователната програма през учебната 2017/2028 година сподели г-жа Снежана Бегъмова - координатор от страна на Окръжен съд-Благоевград.

Установените добри практики, въведените иновативни подходи, обществената подкрепа и взаимодействието с органите на местното самоуправление, институции и организации бяха споделени в изказванията и презентациите на г-жа Илияна Ферева- Зелева – председател на Районен съд – Девин, г-жа София Радославова – председател на Окръжен съд – Шумен, г-жа Капка Милева – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, г-жа Диана Стоянова – съдия в Окръжен съд – Варна и г-жа Диана Иванова - експерт „връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Варна, г-жа Соня Игнатова – експерт „връзки с обществеността“ в Окръжен съд – Бургас, г-жа Галина Иванова – съдия в Районен съд – Нови пазар, г-жа Милена Колева – председател на Районен съд – Стара Загора и г-н Стефан Чертоянов – системен администратор в Районен съд – Стара Загора.

Като принос в развитието и успешни резултатите от провеждането на  Образователната програма бяха посочени представянето ѝ в Европейския парламент от ученици от СУ „Христо Ботев“ - Девин; ангажирането на ученици в изготвянето на презентации и представянето им пред по-малките им съученици чрез открит урок „Предай нататък“ в гр. Благоевград; създаденият от Окръжен съд – Шумен 10 минутен филм, представящ Образователната програма и участниците в нея, както и провеждането на 100 допълнителни часа в областта на наказателното право и криминалистиката; въвеждането на темата за медиацията в Окръжен съд – Варна и Окръжен съд – Бургас,  запознаването на ученици от различна възраст с темата за правата и задълженията на гражданите, както и работата на съда; опитът на СГП да представя извършваните процесуални действия при използване на т.нар. „синя стая“; ролята на Facebook за популяризиране на конкретни инициативи и дейности по програмата, инициирането от Районен съд – Стара Загора на съвместни срещи с ученици, родители, преподаватели, разработване на цикъл от лекции, насочващи вниманието към проблемите и опасностите в интернет, както и установеното сътрудничество с БЧК.

Коментирани бяха възможностите за включване в Образователната програма на магистрати от върховните и апелативните съдилища и прокуратури; прилагане диференциран подход при определяне на наградния фонд, съобразно броя на учениците, с които работят съдилищата и прокуратурите; централизирано изготвяне на информационни материали за участниците в програмата; включване в програмата на деца в неравностойно положение и други.

Бяха създадени две работни групи с участието на магистрати и съдебни служители за създаване на сборник, представящ  Образователната програма, както и методическо ръководство за подпомагане на лекторите, изготвяне на адаптирано издание на Конституцията на Република България, информационни брошури и образователни материали  за нуждите на Образователната програма.

Образователната програма стартира като пилотна през учебната 2014/2015 година с участието на 46 органа на съдебната власт. Участие в Програмата през учебната 2017/2018 година са заявили 187 органа на съдебната власт – окръжни, административни и районни съдилища, окръжни и районни прокуратури. По данни на МОН са обхванати 15 429 ученици от 187 училища в 96 селища.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд