Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Конституирани са конкурсните комисии в процедурите за повишаване в длъжност на магистрати в Специализираната прокуратура и в Следствения отдел в Специализираната прокуратура

12 декември 2018 година

Днес бяха конституирани конкурсните комисии по обявените с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г., изменени и допълнени с решения по протокол № 7/07.03.2018 г., конкурси за повишаване и заемане на 14 свободни длъжности „прокурор“ в Специализираната прокуратура и 17 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.

След проведено обсъждане, за председатели на комисиите единодушно бяха избрани, както следва:

  • в конкурса за „прокурор“ в СП - Светлана Фотева – прокурор в Апелативна прокуратура - София;
  • в конкурса за „следовател“ в Следствения отдел на СП - Нелчо Неделчев - следовател в Национална следствена служба.

До участие в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Специализираната прокуратура са допуснати 31 кандидати, съгласно решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 18/22.05.2018 г. След постъпването на два отказа от участие, общият брой на кандидатите остава 29.

С решение на КАК към ПК на ВСС по същия протокол са допуснати 4 кандидати до участие в конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Следствения отдел на СП, като поради постъпили два отказа, крайният брой на кандидатите в конкурса са двама. Същите подлежат на явяване на писмен изпит, на основание чл. 192, ал. 2 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд