Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС единодушно избра за втори мандат Иван Николов Кирков за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас

12 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра за втори мандат Иван Николов Кирков за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас.

Прокурор Кирков има над 16 години общ юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт. Той започва професионалната си кариера като „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас на 19.10.2007 г., а от 05.12.2013 г. и към настоящия момент заема длъжността административен ръководител.

В Концепцията си за стратегическо управление Иван Кирков определя следните приоритетни цели – бърза и адекватна реакция на прокурорите по отношение проблемите на хората от региона; осигуряване на спокойна работна обстановка за постигане на оптимални резултати и подобряване качеството на прокурорската работа. Кандидатът посочва, че ще продължи практиката на ежемесечните анализи на всички постановени оправдателни присъди и върнати дела за допълнително разследване. Предвиждат се мерки за приключване на досъдебните производства в двумесечния срок за разследване и решаване на стари дела започнати/образувани преди 01.01.2016 г., както и активна работа по преписките в указаните срокове и тясно взаимодействие с ръководителите на структури при ОДМВР - Бургас с оглед изпълнение на указанията на прокурорите в срок. Сред заложените цели е продължаване на практиката за провеждане на срещи на ръководно ниво между Районна прокуратура – Бургас и ръководителите на разследващите полицаи при ОДМВР – Бургас, с цел обсъждане на възникналите проблеми в съвместната работа. Предвижда се организиране на обучения за прокурорите, както и участието им в обучителни мероприятия на разследващите и полицейски органи. Ще се запази традицията за прием на граждани от дежурния прокурор и от административния ръководител с цел бърз и адекватен отговор на техните проблеми.

Сред останалите цели са поддържане на добра комуникация с медиите, реално използване на капацитета на Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Бургас, активно взаимодействие с контролните органи на регионално ниво и максимално използване на техния ресурс при възлагане и извършване на проверки.

Въпроси към кандидата зададоха Калина Чапкънова и главния прокурор Сотир Цацаров във връзка с мястото на Районна прокуратура – Бургас при прилагане на унифицирания подход за реформа на съдебната карта на районните прокуратури в съдебния район на Окръжна прокуратура – Бургас, екипът, с който ще продължи да работи, както и проблема с кадровата обезпеченост и високата натовареност на районните прокуратури в Несебър и Царево.

Кандидатурата на прокурор Кирков бе подкрепена от членовете на Прокурорската колегия Пламен Найденов, Калина Чапкънова, Георги Кузманов, Гергана Мутафова и главния прокурор на Република България Сотир Цацаров, които посочиха в изказванията си, че кандидатът притежава необходимите качества да бъде административен ръководител, има капацитета да ръководи една от най-големите районни прокуратури в страната и умее да консолидира екипа си. Отбелязано бе, че прокурор Кирков се справя въпреки високата натовареност и проблемите с текучеството на прокурори и съдебни служители, като по време на първия му мандат са оптимизиране резултатите по основните показатели характеризиращи дейността на прокуратурата. Калина Чапкънова посочи, че през 2016 г. прокурор Кирков има най-голям брой внесени дела в съда въпреки административната дейност, с която е ангажиран като районен прокурор. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд