Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС взе решения за осигуряване на щатни бройки за съдебни служители за мобилните центрове за разследване в окръжните прокуратури, както и за трансформиране и разкриване на щатни бройки

12 декември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, съкрати 8 щатни бройки в Окръжна прокуратура – София, Окръжна прокуратура – Шумен, Окръжна прокуратура – Велико Търново, Окръжна прокуратура – Стара Загора, Окръжна прокуратура – Търговище, Районна прокуратура – Тутракан, Районна прокуратура – Петрич и Районна прокуратура – Силистра и съответно разкри 8 щатни бройки за длъжност „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на съответната окръжна прокуратура и място на работа – съответния апелативен район за използване на мобилните центрове за разследване.

Прокурорската колегия указа на административните ръководители на Окръжна прокуратура – Стара Загора и Окръжна прокуратура – Търговище при възможност да приложат процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ за съдебните служители, чиито бройки са съкратени и разкрити нови в отдел „Криминалистика“ на НСлС. На административните ръководители на Окръжна прокуратура – Стара Загора и Окръжна прокуратура – Търговище се дава 7-дневен срок от получаване на настоящото решение, за прилагане на процедурата по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.

С решение от днес, Колегията, на основание чл. 341, ал. 4 от ЗСВ предлага на Пленума на ВСС да приеме следното решение:

На основание чл. 30, ал. 2, т. 9 от ЗСВ да бъдат съкратени три свободни щатни бройки за съдебни служители по утвърдения щат на УБ „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна на Националния институт на правосъдието и съответно да бъдат разкрити 3 щатни бройки за длъжност „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на НСлС, с работно място – следствения отдел на съответната окръжна прокуратура и място на работа – съответния апелативен район за използване на мобилните центрове за разследване.

Предложението ще бъде внесено за разглеждане като допълнителна точка в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено за 13.12.2018 г., за разглеждане и произнасяне.

Мобилните центрове за разследване са предвидени да обслужват районите на петте апелативни прокуратури – София, Бургас, Варна, Велико Търново и Пловдив.

С решение от днес, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет даде съгласие за трансформиране на 1 щ. бр. за длъжност „чистач“ в 1 щ.бр. за длъжност „помощник-готвач“ в щата на Учебна база „Цигов чарк“ – гр. Батак. Решението е във връзка с привеждане организацията на работния процес на служителите в съответствие с изискванията на трудовото законодателство. Налице е финансова обезпеченост в рамките на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2018 г.

По искане от районния прокурор на Районна прокуратура – Пирдоп Прокурорската колегия, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ разкри 0,5 щ.бр. за длъжност „чистач“ по щата на Районна прокуратура – Пирдоп. До настоящия момент прокуратурата не разполага с щатна бройка за длъжността „чистач“. Щатната бройка ще бъде осигурена от съкратените, незаети бройки за съдебни служители от закритите прокуратури, считано от 01.01.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд