Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС извърши вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018, даде съгласие за корекции и увеличаване на бюджетите им във връзка с постъпили искания от административни ръководители

13 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за корекции по бюджетите на ВСС и органи на съдебната власт, като бе увеличен бюджета на Окръжен съд – Добрич за 2018 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за командироване на магистрат и съдебен служител за участие в работни групи за изменение на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата, Правилата за прилагането му и Правилника за администрацията в съдилищата, както и за възстановяване на разходи за командироване на магистрат, по повод участието му в конкурсна комисия за преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища.

Извършени бяха корекции по бюджетите на ИВСС и Окръжен съд Шумен за 2019 г. за покриване на разходи за горива, енергия, природен газ и изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на 2018 г. Недостигът на средства произтича от възникването на непредвидени разходи за възнаграждения на вещи лица, пътни, дневни и квартирни пари на експерти по делото за експлозията в село Хитрино, както и извършването на разходи за различни видове експертизи и конферентни връзки с чужди държави за нормалното протичане на първоинстанционното производство.

С решение от днес, бе дадено съгласие за корекции по бюджетите на ИВСС и Районен съд – Ямбол за осигуряване на средства за вещи лица; Районен съд Етрополе за заплащане на трудови възнаграждения на новоназначен съдебен служител; Районен съд – Дупница за текущ ремонт на покрива на сградата; Районен съд – Нова Загора за закупуване на сървър.

Извършени бяха и корекции по бюджетите на Административен съд – София-град и Районен съд – Търговище за покриване на разходи за изплащане на ел. енергия през м. декември от районния съд.

Дадено бе съгласие за увеличение на бюджета на Административен съд – Добрич за осигуряване на средства за смяна на предно стъкло на служебен автомобил Ситроен С4, като след превеждане на застрахователното обезщетение по сметката на ВСС, бюджетът на Административен съд – Добрич няма да бъде коригиран. Бюджетът на съда бе увеличен и с цел осигуряване на средства за заплащане солидарно на обезщетение за неимуществени вреди и деловодни разноски във връзка с решение № 260 от 30.11.2018 г. по гр. дело № 0294/2018 г. на Добричкия окръжен съд. На административния ръководител бе указано да уведоми Софийски окръжен съд и Върховен административен съд, че е изплатил своето задължение във връзка с решението по посоченото дело.

Пленумът на ВСС даде съгласие за увеличение на бюджета на Районен съд – Стара Загора и Окръжен съд – Плевен за довършване на текущи ремонти; на Районен съд – Разград за спешен ремонт на кабинет след наводнение; на Окръжен съд – Търговище за авариен ремонт на покрива на сграда на съдебната палата; на Апелативен съд – Велико Търново за осигуряване на средства за текущи разходи до края на 2018 г.; на Районен съд – Петрич и Районен съд - Девня за осигуряване на средства за вещи лица, ел. енергия, телефони, поддръжка на хардуер и софтуери други разходи до края на годината.

Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2018 г.

С решение от днес бяха извършени вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г. в изпълнение на изискванията на чл. 37 от ПМС № 332 от 22.12.2017 г. и за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Указанията относно изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2018 г. Утвърдени бяха и вътрешно компенсирани промени по бюджета на Прокуратурата на Република България и по бюджета на Върховния административен съд за 2018 г. с цел изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд