Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решения във връзка с управлението на собствеността на съдебната власт

13 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 387 от ЗСВ, чл. 14 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и приемо-предавателен протокол от 14.11.2018 г., възложи на дирекция „Бюджет и финанси“ да предприеме съответните действия по отписване на недвижим имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. Етрополе от баланса на ВСС. Възложено бе на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ да закрие досието на недвижимия имот и да архивира данните за него в имотния регистър.

С решение на Министерски съвет № 735 от 15.10.2018г. се отне поради отпаднала нужда от ВСС правото на управление върху имота – публична държавна собственост. Имотът е бил предоставен за ползване на Районна прокуратура – Етрополе.

С решение от днес, представляващият Висшия съдебен съвет бе упълномощен да подпише договор със „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ ЕООД, по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП (директно възлагане) с предмет „Строително-монтажни работи за изпълнение на текущ ремонт в част от сграда находяща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185 за нуждите на администрацията на ВСС на стойност 46 250 лв. без включен ДДС или 55 500 лв. с включен ДДС. В сградата ще бъдат преместени служителите от администрацията на ВСС, чиито работни места в момента се намират в сграда под наем на ул. „Съборна“.

Общата площ на обекта е 600 кв. м. и включва 33 работни помещения, разположени на три етажа. Общият брой на работните места е 45, от които 12 кабинети с две работни места и 21 с по едно място.

Пленумът упълномощи представляващия ВСС да сключи договор с „ТОБО-КММ“ ООД, автор на инвестиционен проект за осъществяване на авторски надзор на обект: „Строително-монтажни работи на обект „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови пазар“.

Пленумът на ВСС възложи на представляващия ВСС да упълномощи експерт от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ в АВСС да осъществи контрол, да провери и да приеме изпълнението по договор с предмет „Строителство на пристройка към Съдебна палата – Ямбол“, както и да осъществи комуникация по всички въпроси, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация и да участва в съставянето и подписването на актове и протоколи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.

Представляващия Висшия съдебен съвет бе упълномощен да сключи договор с областния управител на област Стара Загора за предоставяне безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – частна държавна собственост, застроен със сградата на Съдебната палата в града.

С решение от днес, представляващия ВСС бе упълномощен да подпише анекс към договор, сключен между ВСС и ЕТ „Васил Григоров“ за наем на недвижим имот, представляващ трети етаж от сграда в гр. Балчик, за продължаване на срока на договора със шест месеца, считано от 01.01.2019 г. Обектът се ползва от Районен съд - Балчик.

С решение от днес, Пленумът на ВСС възложи на представляващия ВСС да делегира, на основание „чл. 7, ал. 1 от ЗОП, права на възложител на административния ръководител – председател на Административен съд – Пазарджик – Мариана Шотева, която да представлява ВСС за изготвяне на документация, организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Пазарджик и Районна прокуратура – Пазарджик“, включително да прекрати същата по съответния ред. След приключване на процедурата и влизане в сила на решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, да сключи писмен договор за възлагане на обществена поръчка. Пленумът на ВСС упълномощи председателя на Административния съд да представлява ВСС с права по чл. 161, ал. 1 и 4 от ЗУТ, във връзка с горепосочения имот. С решение от днес, бе прието за целесъобразно извършването на разход за изготвяне на документация за обществената поръчка за изграждане на нова съдебна сграда, като стойността на разхода е определена на 1 000 лв. С изрично решение Пленумът на ВСС прие, че председателят на Административен съд – Пазарджик Мариана Шотева няма право да определя или предоставя на трети лица правата и задълженията, произтичащи от тези решения.

Поради неуточнени параметри по договора бе оттеглена точката от дневния ред за сключване на договор с председателя на РПК „Развитие“ гр. Елин Пелин за наем част от сграда, в която се помещава Районна прокуратура – Елин Пелин.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд