Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи трима свои представители в Съвета за партньорство към ВСС

13 декември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи за членове на Съвета за партньорство към ВСС Пламен Найденов, Пламена Цветанова и Вероника Имова.

Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към ВСС, приета с решение по протокол № 28/8.11.2018 г., т. 39 бе обнародвана в Държавен вестник, бр. 97 от 23.11.2018 г. Съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата, в едномесечен срок от влизането ѝ в сила се определят изборните членове  на ВСС в състава на Съвета и се подават заявления по чл. 5, ал. 3 и чл. 6, ал. 1

В двумесечен срок от влизане в сила на Наредбата Пленумът на ВСС трябва да учреди Съвета за партньорство. Той се състои от постоянни членове – изборни членове на ВСС, по един представител на организация на съдии, прокурори и следователи, които защитават професионалните им интереси и чиито състав е не по-малък от 5 на сто от съответния брой на съдиите прокурорите и следователите, както и трима съдии, двама прокурори и един следовател, които не членуват в магистратска организация.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд