Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри три щатни длъжности за „съдия“ в Административен съд – София-област, Районен съд – Оряхово, Районен съд – Бяла и три бройки за съдебни служители за мобилните центрове за разследване в окръжните прокуратури

13 декември 2018 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд София -област, считано от датата на вземане на решението.

Решението е във връзка със заявление от Полина Христова Богданова-Кучева – административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен за възстановяване на длъжност „съдия“ в Административен съд София-област и за отказ от участие в процедурата за избор на административен ръководител на Административен съд – Плевен. Мандатът на съдия Кучева изтича на 27.12.2018 г.

С решения от днес, Пленумът на ВСС оптимизира щатната численост на районни съдилища във връзка с устройване на младши съдии с удължен срок по чл. 240 от ЗСВ, назначени по обявения с решене на ВСС по протокол № 3/22.01.2015 г. На основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ бяха съкратени по една свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Царево и Районен съд – Лом и съответно разкрити по една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица и  Районен съд – Бяла, считано от датата на вземане на решението.

С цел осигуряване на щатни бройки за съдебни служители за мобилните центрове за разследване в окръжните прокуратури Пленумът на ВСС, на основание чл. 30, ал. 2, т. 9 от ЗСВ, съкрати три свободни  щатни бройки за съдебни служители по утвърдения щат за УБ „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна на Националния институт на правосъдието и разкри три щатни бройки за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на НСлС, с работно място – следствения отдел на съответната окръжна прокуратура и място на работа – съответния апелативен район за използване на мобилните центрове за разследване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд