Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Асен Тотев Радев за административен ръководител на Районен съд – Бургас

14 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа „за“ Асен Тотев Радев за административен ръководител – председател на Районен съд – Бургас.

Другият кандидат Дарина Кирчева Йорданова – съдия в Районен съд – Бургас, писмено заяви отказ от участие в конкурса по лични и семейни причини.

Асен Радев има над 9 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Той е мотивиран да кандидатства за длъжност въз основа на натрупания житейски и професионален опит, включително административен опит като изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Средец, както и на подкрепата на магистрати от съда. В своята концепция за управление той заявява намерение да следва създадения успешен модел на управление на съда, както и да насочи усилия за преодоляване на кадровата необезпеченост, за подобряване на работната среда, за насърчаване на кохезията между служители и съдии, за провеждане на открит диалог в съда, в междуинституционалната комуникация и тази с обществото. Кандидатът си поставя за цел запазване на постигнатото по отношение на организацията на работата на съда и надграждане, укрепване на екипната работа, повишаване на качеството на правораздавателната дейност; подобряване на работната среда на съдиите и служители, постоянно повишаване на квалификацията им, оптимизиране на финансовата политика. Акцент в дейността му ще бъде възвръщането на доверието на обществото в съда посредством активна комуникация с медиите, провеждане на информационни кампании, популяризиране на дейността на съда и насърчаване на приложението на медиацията.

Въпроси към кандидата поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Даниела Марчева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Боян Новански, Вероника Имова, Атанаска Дишева - членове на Съдийската колегия, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС. Те поискаха мнение как би отстоял на опити за вътрешен за съдебната система натиск срещу магистрати, какви възможности вижда за балансиране на натовареността на съдиите0 в Районен съд – Бургас, и приноса на съдебните помощници в това отношение, относно затрудненията и необходимостта от промени в реда за призоваване по ГПК, работата по заповедни производства, начина на провеждане на конкурси за повишаване и преместване, как да се измерва тежестта на делата, както и за визията му за сформиране на управленски екип.  

Подкрепа за кандидата заявиха Красимир Шекерджиев, Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Боряна Димитрова - членове на Съдийската колегия. Те обърнаха внимание на показаното задълбочено познаване на работата и проблемите на съда, воля и визия за тяхното преодоляване, както и за отстояване на независимостта на магистратите, за повишаване на доверието на обществото в съда. Обърнато бе внимание на неговото желание да укрепи екипния дух на колектива на съда.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд