Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Приключиха публичните обсъждания на предложенията за изменения и допълнения на процесуалните закони, с цел преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките и оптимизиране на процесите по правораздаване

14 декември 2018 година

Днес в гр. Банско завърши третото и последно двудневно публично обсъждане на предложения за изменения и допълнения на процесуалното законодателство с оглед преодоляване на факторите, водещи до забавяне на делата и преписките. Предложените за обсъждане изменения и допълнения са разработени в резултат от изпълнението на проект на Висшия съдебен съвет "Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-3.001-0011-C02/14.09.2017 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд