КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 41
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 14 ДЕКЕМВРИ 2018 г.
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд 
ОТСЪСТВА: Севдалин Мавров 
(На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет) 
(Откриване на заседанието – 09.38 ч.) 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 

5. Проект на решение по заявлението на Полина Христова Богданова - Кучева - административен ръководител на Административен съд - Плевен за възстановяване на длъжност „съдия“ в Административен съд - София-област. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение за назначаване на младши съдии по обявен конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/22.01.2015 г., на длъжност „съдия“ в районните съдилища, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за назначаване на Милка Панчева Петкова - Милчева - съдия във Върховния административен съд, на длъжността „заместник-председател“ на Върховния административен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд - Бургас 
Кандидати: 
- Асен Тотев Радев – съдия в Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в ОС” (Атестиран с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 12/12.03.2015 г., комплексна оценка „Много добра") 
- Дарина Кирчева Йорданова – съдия в Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в ОС” (Постъпило заявление за отказ от участие в процедурата) 

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 12 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Асен Тотев Радев – съдия в Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в ОС", на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Бургас, с ранг „съдия в ОС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

2. ОТНОСНО: Проект на решение за промяна на Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/04.10.2016 г., изменени и допълнени с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 36/20.11.2018 г.), (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 40/11.12.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия на ВСС. 

3. ОТНОСНО: Искане за становище от съдии при Апелативен специализиран наказателен съд по повод извършена проверка, възложена от председателя на Върховния касационен съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 40/11.12.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Искането за становище от съдии при Апелативен специализиран наказателен съд по повод извършена проверка, възложена от председателя на Върховния касационен съд и ИЗПРАЩА същото на Инспектората към ВСС по компетентност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол) 

4. ОТНОСНО: Заявление от съдии в Апелативен съд – София с отправени въпроси до Съдийската колегия и искане за проверка по заповед на председателя на съда за командироване на съдия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката. Да се изиска заповедта за командироване на председателя на Апелативен съд – София, след което материалите да бъдат предоставени на Комисията по атестирането и конкурсите. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 5. ОТНОСНО: Проект на решение по заявлението на Полина Христова Богданова - Кучева - административен ръководител - председател на Административен съд - Плевен за възстановяване на длъжност „съдия“ в Административен съд - София-област

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Полина Христова Богданова-Кучева - административен ръководител - председател на Административен съд – Плевен, на длъжност „съдия” в Административен съд София - област, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 28.12.2018 г., с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС. 
6. ОТНОСНО: Назначаване на младши съдии по обявен конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 3/22.01.2015г., на длъжност „съдия“ в районните съдилища, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Илина Венциславова Джукова – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
6.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Атанас Василев Димитров – младши съдия в Окръжен съд – Русе, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
6.3. ВЪЗЛАГА на младшите съдии, назначени на длъжността „съдия“ в районните съдилища, да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела. 
7. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Милка Панчева Петкова - Милчева - съдия във Върховния административен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Върховния административен съд и ръководител на Втора колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 


Закриване на заседанието – 13.15 ч. 

ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Невенка Шопска 
Катя Симова 
Таня Младенова 
Зоя Костова
 


СЪГЛАСУВАЛ, 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
17.12.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд