Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България

10 януари 2019 година

В срок до 17:00 ч. на 1 февруари 2019 г. кандидатите за европейски прокурор от Република България трябва да подадат молбата си за участие в подбора лично, чрез изрично упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка при зачитане на пощенското клеймо на датата на получаване, заедно с изискуемите документи в деловодството на Министерство на правосъдието на адрес: гр. София 1040, ул.“Славянска“ №1.

Новата процедурата за подбор на кандидати е обявена във връзка с Решение № 936 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изменение на Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г. за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България и писмо на Европейската комисия от 6 декември 2018 г.

Подборът на кандидатите ще бъде извършен от Комисията, създадена в изпълнение на Решение № 806 на Министерския съвет от 9 ноември 2018 г., и ще бъде съобразен с условията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939, на Регламент № 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и на актуализирания Работен документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори от 18 декември 2018 г.

Комисията ще извърши подбор на трима кандидати за европейски прокурор от Република България, като процедурата по подбора ще се състои от два етапа – проверка по допустимост на кандидатите въз основа на представените от тях документи и публично изслушване от Комисията на допуснатите кандидати. Предложените от Комисията кандидатури ще бъдат внесени за одобрение от Министерския съвет. Въз основа на представените от българското правителство три кандидатури, Комитетът по подбора по чл. 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939, след като проведе присъствено изслушване на тримата кандидати, ще изготви становище относно тяхната квалификация и ще извърши класиране, като укаже реда на предпочитание. Европейският прокурор от България ще бъде избран и назначен от Съвета на Европейския съюз, като изборът не е обвързан от реда на предпочитание, указан от Комитета по подбора.

Съгласно посочения актуализиран Работен документ на Европейската комисия, европейските прокурори ще бъдат назначени като срочно наети служители на Европейската прокуратура съгласно чл. 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (УРДС), на степен AD13.

Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1939 кандидатите за европейски прокурори следва да са действащи членове на прокуратурата или съдебната система, чиято независимост е извън съмнение, и които притежават необходимата квалификация за заемане на висши длъжности в прокуратурата или съдебната система на държавата членка, и практически опит в националните правни системи и в областта на финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателно-правни въпроси.

Обявлението за провеждане на процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България съобразно изискванията на чл.16 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура е публикувано на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

Подадените в рамките на предходната процедура документи могат да бъдат ползвани при кандидатстване в настоящата процедура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд