Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС, потвърждаващо, че ВСС е приел и оповестил публично Правила за дисциплинарна дейност

15 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решение № 14769/29.11.2018 г. на Върховния административен съд, Шесто отделение, по административно дело № 6723/2018 г., с което оставя в сила Решение № 1650/13.03.2018 г., постановено по административно дело № 10999/2017 г. по описа на Административен съд – София-град.

ВАС намира за правилно решението, с което АССГ отхвърля предявения иск от В. Петров – съдия в Софийския районен съд, Съдийската колегия на ВСС да бъде осъдена да изпълни задължението, произтичащо от разпоредбата на чл. 13 от Административно-процесуалния кодекс, а именно публично да оповести критериите, вътрешните правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагането на разпоредбите на чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2, и чл. 309 от Закона за съдебната власт.

В хода на първоинстанционното производство е установено, че това е изпълнено, тъй като ВСС е изготвил Правила за дисциплинарна дейност на ВСС, приети с Решение по протокол № 60/11.12.2014 г., които са публично оповестени на интернет страницата на Съвета.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд