Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира трима съдии и повиши в ранг седем магистрати

15 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт проведе периодично атестиране на Божана Цветкова Манасиева – съдия в Районен съд – Петрич, на Майя Йончева Йончева – съдия в Районен съд – Русе, и на Мира Симеонова Мирчева – съдия в Районен съд – Пазарджик, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Васил Атанасов Атанасов – съдия в Окръжен съд – Ловеч, Айгюл Аптула Шефки – съдия в Административен съд – Кърджали, Десислава Николаева Великова – съдия в Районен съд – Русе, и Таня Петрова Киркова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Ивайловград, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание са повишени Михаил Александров Малчев – съдия в Районен съд – Дупница, на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“, а Мариета Димитрова Бушандрова – съдия в Районен съд – Бургас, и Магдалена Стоянова Маринова – съдия в Районен съд – Бургас, на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“.

Съдийската колегия на ВСС прекрати откритата с решение по протокол № 23/09.07.2018 г., т. 3.3, на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, процедура по извънредно атестиране на Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд – Костинброд. Процедурата е открита на основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт предвид участието на магистрата в конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативен съд – гражданска и търговска колегия. След направения от съдия Родопски със заявление от 12.12.2018 г. отказ за участие в конкурсната процедура, е отпаднало основанието за провеждане на атестационната процедура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд