Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС продължава обсъждането на кадрови проблеми в Районен съд - Ихтиман

15 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет покани председателя на Окръжен съд – София да изрази становище по отношение на кадровата обезпеченост на Районен съд – Ихтиман. Срещата е инициирана във връзка с подадено от Росица Маринова Йорданова заявление за освобождаването ѝ от длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ихтиман, и преназначаването ѝ на основание чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт на длъжност „съдия“.

Днес Колегията изслуша съдия Йорданова, която мотивира оставката си с невъзможност да реши кадровите проблеми на съда и затрудненията в работата на магистратите там.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отмени решението си по т. 26 от протокол № 38/04.12.2018 г., с което предлага на Пленума да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Тетевен. Решението бе инициирано с цел обезпечаване на една длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд