Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи седем магистрати на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, Гражданско отделение

15 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, взе решение за закриване на:  две щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Пловдив, две щатни длъжности „съдия“ в Районен съд – Бургас, една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца, една щатна длъжност „съдия в Районен съд – Благоевград и една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград.

С решението се разкриват седем щатни длъжности „съдия“ в Софийския районен съд, Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.

На посоченото основание Колегията взе решение да бъдат преназначени на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, Гражданско отделение, съдиите: Кирил Стайков Петров – съдия в Районен съд – Пловдив, Лилия Иванова Митева – съдия в Районен съд – Пловдив, Петрослав Волев Кънев – съдия в Районен съд – Бургас, Светлана Рачева-Янева – съдия в Районен съд – Бургас, Елена Любомирова Донкова – съдия в Районен съд – Враца, Мирослава Ангелова Йорданова – съдия в Районен съд – Благоевград, и Десислава Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – Свиленград, считано от датата на встъпване в длъжност. Колегията възложи на преназначените магистрати да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Колегията прекрати откритата с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 40, протокол № 27/18.09.2018 г., процедура за преназначаване по реда на чл.194 ал.1 ЗСВ в Софийски районен съд, както следва:  на един от Районен съд – Пловдив, на двама съдии от Районен съд – Сливен, на един съдия от Районен съд – Плевен, на един съдия от Районен съд – Своге, един съдия от Районен съд – Червен бряг, на  един съдия от Районен съд – Свищов, и на един съдия от Районен съд – Враца. Решението за прекратяване е взето с оглед данните за натовареността на посочените съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд