Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение Решение на Министерски съвет за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. и определи показателите и условия за изпълнение на бюджета на съдебната власт през 2019 г.

17 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение на Министерски съвет № 928 от 20.01.2018 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., одобрена с Решение № 768 на Министерския съвет от 2018 г.

Препоръчителните тавани на разходите по бюджета на съдебната власт се запазват без промяна:

2019 г. – 704 317 млн. лв.;

2020 г. – 705 317 млн. лв. и

2021 г. – 705 317 млн. лв.

С решение Пленумът определи показателите и условията за изпълнение на бюджета на съдебната власт за 2019 г. във връзка с ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Членовете на ВСС определиха средствата за СБКО в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати, като се разходват и отчитат по реда на чл. 37 от ПМС № 344/21.12.2018 г. в рамките на утвърдените бюджети за 2019 г.

 Органите на съдебната власт ще могат да извършват разходи за пътуване по реда на чл. 36, ал. 1, т. от ПМС 0 344/12.12.2018 г. в рамките на утвърдените им бюджети.

Определен бе лимит на разходите за представителни цели през настоящата календарна година в рамките на утвърдените бюджети за 2019 г. за ВКС, ВАС, ПРБ, ИВСС и НИП - по решение на съответния ръководител или на съответния колективен орган на управление, след съгласуване с Комисия „Бюджет и финанси“.

Лимит за представителни цели бе определен и за апелативните, административните, военните и окръжните съдилища, апелативен специализиран наказателен съд и специализиран наказателен съд. Съдилищата с численост над 50 щ. бр.; съдилищата в областните центрове и районните съдилища. Лимитите на прокуратурите се определят от главния прокурор.

Пленумът на ВСС реши изплащането на сумите за облекло на членовете на ВСС, ИВСС, магистратите и съдебните служители да се извършва в рамките на утвърдения бюджет на съответния орган на съдебната власт за 2019 г. в съответствие с утвърдените от Пленума на ВСС Правила за определяне и изплащане на суми за облекло на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в органите на съдебната власт. Изплащането на сумите за облекло за 2019 г. се извършва в размер на две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера по отчетни данни на НСИ за IV- тримесечие на 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд