Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2018 г.

17 януари 2018 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.11.2018 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.11.2018 г. е 91,94 % при среден процент на изпълнение 91,67 %. Общо постъпилите приходи във ВСС са 416,565 млн. лв., (от които 73,94 % от субсидия, от съдилищата 21,34% и от НАП 3,59 %). Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 106,645 млн. лв., като бележат ръст от 3,43 % в сравнение с м. ноември 2017 г. Преизпълнението на приходите към 30.11.2018 г. (без даренията от страната и чужбина) е 0,312 млн. лв. Приходите от съдебни такси са 85,055 млн. лв., като неизпълнението на приходите към 30.11.2018 г. е в размер на 8,445 млн. лв. като е налице  5,66 % намаление спрямо приходите от съдебни такси със същия период на 2017 г. Приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата са в размер на 9,035 млн. лв. и представляват 8,47 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 30.11.2018 г. са в размер на 535,536 млн. лв., което представлява 88,04 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение 91,67 %. Разходите са увеличени с 6,20 % в сравнение с месец ноември 2017 г. Капиталовите разходи възлизат на 7,213 млн. лв. Утвърденият план на средствата за капиталови разходи за 11 месеца е 14,357 млн. лв., като изпълнението за м. ноември 2018 г. е 46,05% при среден процент 91,67%.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд