Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС изрази положително становище по проекта на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност, като предложи промяна в разпоредбите на чл. 23, ал. 6, чл. 24, ал. 7 и чл. 25, ал. 1

17 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази положително становище по проекта на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност, с резерви към разпоредбите на чл. 23, ал. 6, чл. 24, ал. 7 и чл. 25, ал. 1, по отношение на които предложи следната промяна:

Мотивите за предложените редакционни промени произтичат от констатациите, че предвиденият в чл. 23, ал. 6 срок за обявяване на заповедта на министъра на правосъдието със списъка на допуснатите до изпит стажант-юристи е твърде кратък. Формулировката на разпоредбата на чл. 24, ал. 7 от проекта, съобразно която възнаграждението на председателя и членовете на изпитната комисия се определя с оглед на действащото законодателство, е твърде обща, без да препраща към конкретни правила за определяне на възнаграждението. Идентифицирана е и необходимостта разпоредбата на чл. 25, ал. 1 да бъде прецизирана, като се посочи, че правилата за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност, които се приемат от изпитната комисия, следва да са такива, които да създават организация по отношение на самото провеждане на изпита.

Чл. 23, ал. 6 „Заповедта на министъра на правосъдието със списъка на допуснатите до изпит стажант-юристи се обявяват на видно място в сградата на Министерството на правосъдието не по-късно от три дни преди датата на провеждането на изпита и се публикуват на интернет страницата на министерството.“

Чл. 24, ал. 7 „Възнаграждението на председателя и членовете на изпитната комисия се определя с оглед на действащото законодателство.“

Чл. 25, ал. 1 „Комисията приема правила за провеждане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност, които се публикуват на интернет страницата на Министерство на правосъдието най-късно една седмица преди изпита.“

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд