Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДИЯ” В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ :

- в 3 дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете лично или чрез упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, в отдел „Конкурси на съдии“ заявление, съгласно чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

- в 7-дневен срок от датата на публикуване на класирането следва да подадете в деловодството на администрацията на Висшия съдебен съвет до Комисия по професионална етика към Съдийската колегия декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт.

Образецът на заявлението по чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” Правила и образци на заявления

образец 16 към чл.29, ал.3 - Заявление /потвърждаване заемането на длъжност в конкурс за първоначално назначаване/

Образецът на декларация по чл. 19а от Закона за съдебната власт се намира на страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно” Правила и образци на заявления 

Декларация по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имущество и за наличието на частен интерес (pdfxls).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд