Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Министерство на правосъдието да предостави информация за предложените законодателни промени, касаещи недопустимия съдебен език и използването на извънпроцесуални средства от страните по висящи дела за оказване на натиск върху съда

17 януари 2019 година

Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС поиска информация от Министерство на правосъдието за предприетите действия във връзка с изменението и допълнение на Гражданския процесуален кодекс и/или други законодателни промени, касаещи недопустимия съдебен език. Решението е във връзка с писмо от съдии от Окръжен съд – Бургас заради затрудненото движение и разглеждане на осем граждански дела, поради непрестанните отводи на ищеца, на съдиите-докладчици и на състава на целия Окръжен съд - Бургас, както и заради постоянно подаване на частни жалби и жалби срещу постановявани актове с искане за отвод, независимо дали подлежат на обжалване. Посочено е, че депозираните искови молби, въззивни жалби, частни жалби, молби и становища освен многобройни, са изпълнени с хули и клевети, както срещу докладчиците, така и срещу съдии от други съдилища, включително от апелативните съдилища и Върховния касационен съд.

Според съдиите извършените от ищеца действия надхвърлят допустимата критика и представляват системно упражняване на психическо насилие върху съдиите, с цел да се постигне отвод по делата или благоприятен изход за страната. Изложени са конкретни факти за инициираните от ищеца проверки от ТД на НАП по отношение на съдии, разглеждащи дела с неговото участие, с цел създаване на условия за отвод на магистратите.

Съдиите настояват да се предприемат действия за преустановяване използването на органите на държавната администрация, както от конкретно посочения ищец, така и от други злонамерени граждани-страни по дела, за оказване на недопустим натиск и посегателство чрез извънпроцесуални средства върху съда по висящи дела в техен частен интерес.

Комисията по правни и институционални въпроси ще изпрати на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите писмото от съдиите от Окръжен съд - Бургас, за сведение, във връзка с твърдяна от магистратите злоупотреба с право. Решено бе на Окръжен съд - Бургас да се изпратят постъпилите от органи на съдебната власт предложения за законодателни промени във връзка с използван недопустим съдебен език при депозиране на жалби и искови молби, както и отговорите от членове и наблюдатели на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) по темата.

През месец януари 2018 г. (решение по протокол № 2/22.01.2018 г., т. 1) Комисията по правни и институционални въпроси възложи проучване на международната практика в областта на действията и мерките, при констатиране на жалби или искови молби, в които е използван недопустим език, като предостави възможност на административните ръководители на органите на съдебната власт да направят предложения за законодателни промени.

С решение на КПИВ по протокол № 11/16.04.2018 г., т. 12 обобщението на отговори от ЕМСС, както и предложенията за законодателни промени от органите на съдебната власт бяха изпратени на Работна група за изработване на предложения за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс, при Министерство на правосъдието.

В по-голяма част от предложенията е изразено становище, което се споделя и от КПИВ, а именно че злоупотребата с право от страна на ищци и жалбоподатели, които подават множество искови молби и жалби с идентичен предмет и употреба на недопустим съдебен език, в хода на съдебно производство са проблеми, които налагат законодателни промени, включително в регламентацията на института на отвода.

Общото в направените предложения е необходимостта от използване на уважителен език като задължителна форма при подаването на искова молба или тъжба. С цел ограничаване употребата на недопустим и обиден съдебен език се предлагат три насоки за законодателни промени, които да установяват:

         - недопустимост на исковата молба или жалбата, както и прекратяване на образуваното дело;

         - нередовност на исковата молба или жалбата;

         - предвиждане на наказателни мерки по отношение на участниците в съдебното производство, които употребяват такъв език.

По отношение на нормативната уредба на отвода и самоотвода се предлагат както промени в законодателството, така и предприемане на институционални мерки.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд