Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Във ВСС се проведе изслушване на кандидатите в процедурата за избор на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България

21 януари 2019 година

Днес се проведе изслушване на допуснатите кандидати в процедурата за избор на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ).

Конкурсната комисия проведе събеседване с явилите се 12 от допуснатите 16 кандидати – административни ръководители и съдии от апелативни, окръжни, районни съдилища, сред които и и.ф. административният ръководител на Специализирания наказателен съд.

Конкурсната комисия за избор на членове на НСММСНДРБ е определена чрез жребий, с решение на Съдийската колегия по протокол № 31/23.10.2018 г. и е в състав: Вероника Имова – член на ВСС и на КАК-СК и членовете на КАК от квотата на съдиите Петя Колева-Рушанова  и Мина Топузова.

Съгласно чл. 13 и чл. 14 от Правилата за дейността на НСММСНДРБ (приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 9/13.03.2018 г.), конкурсната комисия оценява кандидатите по шестобалната система въз основа на зададени въпроси от областта на международноправното сътрудничество по наказателни дела.

Конкурсната комисия ще изготви списък на класираните кандидати, който ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС. Комисията ще изготви и  мотивирано предложение за избор на класираните кандидати, което чрез КАК ще бъде внесено за разглеждане в Съдийската колегия. Съгласно Правилата за дейността на НСММСНДРБ, с решение на Съдийската колегия се обявяват избраните кандидати.

Процедурата за избор на членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и за избор на членове на национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България бе открита с решение на Съдийската колегия по протокол № 28/25.09.2018 г.

НСММСНДРБ има за цел да оказва необходимата помощ на органите на съдебната власт в ефективната подготовка, изпращане и изпълнение на молби за правна помощ, както и да си сътрудничи с лицата за контакт от Европейската съдебна мрежа и други подобни институции. Мрежата действа в сътрудничество с Националната прокурорска мрежа на Република България чрез националните лица за контакт на двете мрежи.

В НСММСНДРБ се включват до седем съдии от всеки апелативен район, от които: двама на ниво апелативен съд, двама на ниво окръжен съд, и трима на ниво районен съд. За Софийски апелативен район могат да участват до петнадесет съдии, от които трима на ниво апелативен съд, четирима на ниво окръжен съд и осем на ниво районен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд