Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие информация за резултати от извършени проверки във ВКС

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на делата в Наказателна колегия на Върховния касационен съд и тематична проверка „Анализ на причините за постановяване на оправдателни присъди за извършени от съдии, прокурори и следователи  и лица, заемащи висши държавни длъжности, съгласно чл. 2, т. 1 – 38 ЗПИЛЗВДДД (отм.), корупционни престъпления, съгласно каталога на корупционните престъпления, утвърден със Заповед № ЛС-726/18.03.2014 г. на Главния прокурор, изменен и допълнен със Заповед № РД -04-729/02.10.2017 г.“, възложени със Заповед № ПП-01-3/29.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд