Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС приключи конкурс за повишаване в длъжност и преместване в Софийски градски съд – Търговска колегия

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие решение за приключване на основание чл. 43, ал. 2 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, конкурсната процедура по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 12/12.07.2016 г. конкурс за повишаване и преместване в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – търговска колегия, считано от датата на встъпване в длъжност на последния назначен кандидат – 17.12.2018 г. По данни на Комисията по атестирането и конкурсите към СК, след извършване на второ класиране на 17.12.2018 г. е встъпил последният назначен с решение на Съдийската колегия кандидат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд