Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи шест съдии в Софийски градски съд, Гражданско отделение

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи шест магистрати по процедурата по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, за Софийски градски съд, Гражданско отделение, открита с решение на Колегията по т. 29, Протокол № 31/23.10.2018 г.

На основание чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията закри една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Перник, две щатни длъжности „съдия“ в Окръжен съд – Варна, една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Шумен, една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Кюстендил, и една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Добрич. С решението се разкриват шест щатни длъжности „съдия“ в Софийския градски съд, Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.

На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ Колегията преназначи Радост Красимирова Бошнакова – съдия в Окръжен съд – Перник, Мариана Христова-Кирова – съдия в Окръжен съд – Варна, Елена Стойчева-Андреева – съдия в Окръжен съд – Варна, Свилен Станчев Иванов – съдия в Окръжен съд – Шумен, Милена Богданова Михайлова – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, и Елица Йорданова Стоянова – съдия в Окръжен съд – Добрич, на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията отложи произнасянето по предложение за прекратяване на откритата с решение по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 29 процедура за преназначаване на един съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от Окръжен съд – Шумен в Софийски градски съд, Гражданско отделение, до произнасянето Конституционния съд на Република България по висящо конституционно дело № 1/2018 г. за прогласяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Съдийската колегия възложи на магистратите до встъпване си в длъжност да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд