Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи двама съдии в Специализирания наказателен съд

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт двама съдии в Специализирания наказателен съд по процедурата, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 30, протокол № 31/23.10.2018 г.

На основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ Колегията закри една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, и една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Монтана. С решението се разкриват две длъжности „съдия“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. Колегията преназначи Христина Михайлова Иванова – съдия в Окръжен съд – Враца, и Цветан Иванов Колев – съдия в Окръжен съд – Монтана, на длъжност „съдия“ в Специализирания наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност. На назначените магистрати е възложено да довършат наказателните дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

Колегията отложи вземането на решение по предложение за закриване на една щатна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Благоевград и преназначаване на съдия в Специализирания наказателен съд. Поискана бе информация за натовареността по вид дела на наказателното отделение на Окръжен съд – Благоевград, и на останалите окръжни съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд