Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС подкрепи предложение за отправяне на искане за допускане на предварително изпълнение на решението за избор на председател на СГС

22 януари 2019 година

Съдийската колегия на ВСС прие решение, като страна по административно дело № 14988/2018 по описа на Върховния административен съд, да отправи искане до съда за допускане на предварително изпълнение на решението на Колегията по т. 2 от Протокол № 37/27.11.2018 г. за избор на председател на Софийския градски съд.

Предложението е направено от Драгомир Кояджиков – член на Съдийската колегия, който се мотивира, че е „налице особено важен обществен интерес от допускане предварителното изпълнение на решението“, както и че „от закъснение изпълнението на административния акт могат да настъпят значителни вреди, по смисъла на чл. 60, ал. 1 от Административния процесуален кодекс“.

Вносителят обръща внимание, че с решението на Съдийската колегия е избран административен ръководител на СГС, в изпълнение на една от основните функции на Колегията за оптимизация на работата и постигане на възможно най-ефективни резултати за максимално кратък срок. Според него отлагане или забавяне на изпълнението на решението ще засегне по крайно негативен начин работата на съда и на съдебната власт като цяло, тъй като СГС е най-големият окръжен съд в страната, пред който се разглеждат и разрешават сериозни и значими правни спорове с голям обществен интерес.

Аргументи против предложението да се поиска предварително изпълнение изразиха членовете на ВСС Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова, както и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Посочено бе, че не са налице предпоставките за правен интерес, липсва обоснован правен интерес на ВСС от предварително изпълнение на решението му, както и че няма доказателства за такава необходимост.

Подкрепа на предложението заявиха Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, и Даниела Марчева, Вероника Имова и Севдалин Мавров - членове на ВСС. Те се мотивираха с дългогодишните проблеми на съда, продължителния период, в който се ръководи от  изпълняващ функциите „административен ръководител“ и необходимостта да има ръководен екип, който да предприеме мерки за неговото развитие. Подчертано бе, че ВСС е кадровият орган, който трябва да обезпечи това развитие, а особено важният държавен и обществен интерес от работа на този съд, обосновава интереса на ВСС да поиска предварително изпълнение на решението му.

Предложението бе разгледано при отвод на Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд