Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра за втори мандат Тодор Деянов за административен ръководител–окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян

23 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа „за“ избра за втори мандат Тодор Стефанов Деянов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян.

Прокурор Деянов има на 20 години юридически стаж. В периода от 26.10.2000 г. до 06.08.2009 г. е заемал длъжностите съдия, административен ръководител, заместник на административния ръководител и и.ф. административен ръководител. Бил е председател на Районен съд – Смолян от 06.08.2009 г. до 29.07.2013 г., когато с решение на ВСС е назначен на длъжност „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Смолян. Към момента, считано от 29.07.2018 г. е и.ф. административен ръководител.

Кандидатурата на прокурор Тодор Деянов е подкрепена от Дружество № 45 на Съюза на българските журналисти – град Смолян.

В изслушването си пред членовете на Прокурорската колегия, прокурор Деянов акцентира върху личната си мотивация да се кандидатира за втори мандат, постигнатите резултати през последните пет години и заяви, че ще продължи политиката на откритост, честност и публичност, открито взаимодействие на Окръжна прокуратура – Смолян с държавните органи и добронамерен тон с медиите. Тодор Деянов заяви, че очакванията му са свързани с намаляване на самоотводите, корупционните рискове и областите на конфликт на интереси, както и изравняване на натовареността на прокурорите.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор кандидатът определя като приоритет подобряване дейността по отношение срочност и качество на прокурорската работа, както при събиране и оценка на доказателствата така и при изготвяне на крайния прокурорски акт. Предвижда се повишаване на контрола върху разследванията по досъдебни производства и запазване на минимален процент на върнатите дела, и на оправдателните присъди. Сред целите е увеличаване броя на внесените актове в съда и намаляване броя на неприключилите досъдебни производства в края на отчетния период. Заявено бе, че ще бъдат положени усилия за решаване на проблема с големия брой спрени дела, като до края на годината броят им се сведе до приемливи граници. Посочено бе, че ще се запази практика за подобряване на комуникацията между окръжната прокуратура и контролните органи на територията на съдебния район, както и с общинските съвети, като при необходимост се организират обучения с цел осъществяване на необходимия контрол, предотвратяване извършването на нарушения и своевременното им отстраняване.

Сред целите е повишаване квалификацията на магистратите и служителите от окръжна прокуратура – Смолян, районните прокуратури от съдебния район, и разследващите полицаи от региона. Заявена бе готовността да  продължи дейността по въвеждане на електронен оборот на документи и ефективно използване на електронните регистри.

Сред предложените мерките са анализ и обобщаване на съдебната и прокурорската практика на ниво Окръжна прокуратура – Смолян, с цел намаляване на върнатите от съда дела и оправдателните присъди.

Кандидатът акцентира и върху продължаване на медийната политика и комуникация при търсене на баланс между желанието на гражданите да бъдат информирани и интересите на разследването.

Въпроси към кандидата зададоха главния прокурор на Република България Сотир Цацаров и членовете на Прокурорската колегия Гергана Мутафова и Георги Кузманов във връзка с възможностите за преодоляване на проблема с липсата на кандидати за административен ръководител на Районна прокуратура – Смолян, както и за кадрово укрепване на окръжната прокуратура, чрез провеждане на външни конкурси.

Кандидатурата на прокурор Деянов бе подкрепена от главния прокурор Сотир Цацаров, който сподели личните си впечатления от работата му и изрази становище, че Деянов полага максимални условия при съществуващите условия на кадрова необезпеченост.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд