Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС планира 6 нови длъжности „младши прокурор“ в районните прокуратури и 20 нови длъжности „младши следовател“ в следствените отдели към окръжните прокуратури, които да бъдат обявени на конкурс през 2019 година

23 януари 2019 година

Прокурорската колегия предлага Пленумът на Висшия съдебен съвет да разкрие 6 нови щатни длъжности за „младши прокурор“ в районните прокуратури и 20 нови щатни длъжности за „младши следовател“ чрез съкращаване на съответен брой свободни длъжности - „прокурор“ в районните прокуратури и „следовател“ в следствените отдели към окръжните прокуратури. Предложението ще бъде разгледано утре -  24 януари 2018 г., на заседанието на Пленума на ВСС.

Прокурорската колегия предлага, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, да бъдат съкратени по една свободна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Провадия, Районна прокуратура – Казанлък, Районна прокуратура – Гоце Делчев и Районна прокуратура – Нова Загора, като съответно бъдат разкрити по една длъжност „младши прокурор“,  считано от датата на вземане на решението.

За Районна прокуратура - Димитровград се предлага съкращаване на две свободни длъжности „прокурор“ и разкриване на съответния брой длъжности „младши прокурор“, считано от дата на вземане на решението.

Прокурорската колегия предлага, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, Пленумът на ВСС да съкрати с по една свободна длъжност „следовател“  щатната численост на окръжните следствени отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Благоевград, Окръжна прокуратура – Добрич, Окръжна прокуратура – Бургас, Окръжна прокуратура – Сливен, Окръжна прокуратура – Ямбол и съответно да разкрие шест длъжности „младши следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Предлага се оптимизиране щатната численост на окръжните следствени отдели в Окръжна прокуратура – Благоевград, Окръжна прокуратура – Монтана, Окръжна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Хасково, Окръжна прокуратура – Смолян, Окръжна прокуратура – Кърджали, Окръжна прокуратура – Плевен, Окръжна прокуратура – Ловеч, Окръжна прокуратура – Варна, Окръжна прокуратура – Шумен, Окръжна прокуратура – Търговище и Окръжна прокуратура – Бургас като бъдат закрити по една свободна длъжност „следовател“ и съответно разкрити по една длъжност „младши следовател“, считано от датата на вземане на решението. С две нови длъжности „младши следовател“ се предлага да бъде увеличен и щата на следствения отдел към Софийска градска прокуратури, като за целта се съкратят две свободни длъжности „следовател“.

Предложеното оптимизиране на щатната численост на магистратите в системата на прокуратурата е във връзка с планирането на длъжности и предстоящото обявяване на конкурси за „младши прокурори“ и „младши следователи“ през 2019 г.

Решението на Прокурорската колегия е съобразено с предложенията от административните ръководители на прокуратурите, щатната численост и незаетите щатове за магистрати, обема на работа и средната натовареност за периода 2016, 2017 и първото шестмесечие на 2018 г.; обобщените изводи за състоянието и структурата на престъпността в отделните райони, предстоящото освобождаване от длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, щатните длъжности „младши прокурор“ с изтичащ срок по чл. 240, ал. 1 от ЗСВ през 2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд