Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС премести класирания на първо място кандидат - Георги Асенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура

23 януари 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет премести, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Георги Методиев Асенов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

Поради попълване на местата, Прокурорската колегия прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за преместване в длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, както следва: Силвия Борисова Русева и полк. Антов Иванов Мицов.

Конкурсът по реда на чл. 189, ал. 3 от ЗСВ за преместване и заемане на една свободна длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура бе обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 30/27.09.2017 г. До участие в конкурса бяха допуснати и тримата кандидати подали  заявления,  като двама от тях желаеха да преминат на длъжност в друг по вид орган и съобразно изискването на чл. 191а, ал. 2 от ЗСВ положиха писмен изпит по конспект.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд