Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди бюджета на съдебната власт и бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., и прие Указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт

24 януари 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 2, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. утвърди бюджета на съдебната власт за 2019 г. Заложените приходи са в размер на 116 000 000 лв.

Разходите възлизат на 704 317 000 лв. и включват текущи и капиталови разходи, както и резерв за непредвидени и неотложни разходи.

Утвърденият бюджет на съдебната власт е с 65 млн. лв. по-малко от първоначално предложения от ВСС проект на бюджета за 2019 г.

Пленумът на ВСС утвърди и бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г., които ще бъдат представени в Министерския съвет, Сметната палата и Министерство на финансите.

В отделни приложения са посочени заложените суми по бюджетите на органи на съдебната власт за календарната година във връзка с обезщетения по КТ и ЗСВ, заложени средства за заплати, осигурителни вноски и облекло по бюджетите на органите на съдебната власт за 2019 г. за младши съдии, чието обучение приключва на 01.07.2019 г., заложени средства за разкрити щатни бройки за длъжност „Връзки с обществеността“ и заложени средства във връзка с решения на Пленума на ВСС и комисия „Бюджет и финанси“.

Със Закона за държавния бюджет за 2019 г. по бюджета на съдебната власт са утвърдени 26 370 00 лв. за капиталови разходи и 600 000 лв. като резерв за непредвидени и неотложни разходи, които след решение на Пленума на ВСС може да се разходват за аварийни текущи ремонти през годината.

В бюджета са обезпечени необходимите средства за 10% увеличение на индивидуалните работни заплати на магистратите и съдебните служители.

Предвидени са средства по бюджетите на съответните съдилища за средства за работни заплати на 22 щ. бр. длъжност „Връзки с обществеността“, както и средства за неразпределен резерв за работни заплати и осигурителни вноски в размер на 316 008 лв. за 6 месеца на 10 магистрати – съдии по конкурси, които предстои да встъпят в длъжност през 2019 г.

Заложени са и средства, като неразпределен резерв по чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ за допълнително възнаграждение, в размер на едно основно възнаграждение,  на магистрати в съдилищата с натовареност по висока от средната, както и средства за допълнителни възнаграждения на магистрати и служители в Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд.

Заложени са средства, като неразпределен резерв в размер по 50 000 лв. за нуждите на Съдийска и Прокурорска колегия, с цел осигуряване на средства във връзка с чл. 303, ал. 3 и 304 от Закона за съдебната власт.

Утвърдените средства със ЗДБРБ за 2019 г. не позволяват да бъдат заложени по бюджетите на съдилищата средства за трудови възнаграждения за незаети щатни бройки.

Предвидени са средства в размер на 557 775 лв. за изплащане на обезщетения по ЗСВ, КТ и др. на постъпилите към момента искания, но не са предвидени средства за изплащане на обезщетения, които ще постъпят през годината.

Неусвоените целево отпуснати средства през 2018 г. за основни ремонти са в размер на 4 321 729 лв. Освен неусвоените средства през 2018 г., след предложения от комисия „Управление на собствеността“, по бюджета за 2019 г. е предложено да бъдат утвърдени 13 000 000 лв. за основни ремонти.

Пленумът на ВСС утвърди Указания за изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2019 г., съгласно приложението, неразделна част от решението.

Висшият съдебен съвет в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната власт упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

В 10-дневен срок от утвърждаването от Пленума на ВСС на бюджетите на второстепенните разпоредители по бюджета на съдебната власт, те трябва да публикуват на интернет страниците си утвърдените им бюджети, съобразно чл. 56, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд