Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на ВСС и редактори на национални печатни медии обсъдиха възможностите за повишаване публичността и информираността на гражданите по постановявани актове от органите на съдебната власт

28 януари 2019 година

Подобряване на комуникацията с медиите, повишаване публичността и информираността на гражданите за постановявани актове от органите на съдебната власт бе тема на работна среща, в която участваха членове на Висшия съдебен съвет и редактори на национални печатни медии. Срещата се проведе в сградата на Висшия съдебен съвет и бе организирана по искане на главните редактори на в. „Монитор“, в. Телеграф“, в. „24 часа“, в. „Труд“ и в. „Стандарт“.

От страна на Съвета участваха г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, г-жа Цветинка Пашкунова – говорител на Съдийската колегия, г-жа Даниела Машева – говорител на Прокурорската колегия, г-н Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд, г-н Сотир Цацаров – главен прокурор на Република България, главния секретар на ВСС г-жа Силвия Илиева и г-н Драгомир Желязков – началник на кабинета председателя на Върховния административен съд.

Медиите бяха представени от г-жа Любомира Будакова, главен редактор на вестник и информационна агенция „Монитор“, г-н Васил Захариев, главен редактор на вестник „Телеграф“, г-н Борислав Зюмбюлев, главен редактор на вестник „24 часа“,  г-жа Екатерина Николова, зам.-главен редактор на вестник „Стандарт“ и г-жа Наталия Финашкова-Радославова – зам.-главен редактор на вестник и информационна агенция „Монитор“.

В духа на конструктивен диалог бяха коментирани възможностите на Висшия съдебен съвет за постигане на по-голяма публичност и достъпност в мотивите на постановяваните актове, като насърчи съдиите да ги поясняват в съдебна зала, както и устно или писмено пред представители на медиите. Обсъдени бяха предложенията за определяне на съдии-говорители, които при необходимост да разясняват мотивите по постановени актове, съдебни процедури и процесуални действия, с оглед повишаване информираността на обществото, а от там и доверието към съдебната власт.

Представени бяха предприетите от ВСС мерки и действия за подобряване на информационната политика и проактивния подход на комуникацията с медиите. Участниците в срещата се обединиха около идеите за съвместни срещи с участието на административни ръководители и максимално широк кръг от ресорни журналисти по въпросите, касаещи информираността на обществеността за работата на органите на съдебната власт, както и за съвместни обучения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд