Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви 29 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища и откри конкурс за 28 от тях

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 179 от Закона за съдебната власт обяви 29 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, както следва:

 • Окръжен съд – Варна – 3 длъжности;
 • Окръжен съд – Видин – 1 длъжност;
 • Окръжен съд – Враца – 1 длъжност;
 • Окръжен съд – Кърджали – 1 длъжност;
 • Окръжен съд – Монтана – 1 длъжност;
 • Окръжен съд – Перник – 1 длъжност;
 • Окръжен съд – Пловдив – 3 длъжности;
 • Окръжен съд – Русе – 1 длъжност;
 • Окръжен съд – Търговище – 1 длъжност;
 • Окръжен съд – Хасково – 1 длъжност;
 • Софийски градски съд – 13 длъжности,
 • Окръжен съд – Бургас – 2 бройки.

Колегията планира на основание чл. 177 от ЗСВ 28 длъжности „младши съдия“, с изключение на тази в Окръжен съд – Търговище.

Съдийската колегия обяви на основание чл. 180, във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане на 28 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища. Кандидатите подават лично или чрез писмено упълномощен техен представител писмено заявление за участие в конкурса в 14-дневен срок от датата на обнародване на обявата в Държавен вестник.

Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на два етапа. На 06.04.2019 г. (събота) от 9 ч. в сградата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе писменият изпит, като разпределението на кандидатите по зали ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС в раздел „Важно/Конкурсни процедури“. Устният изпит ще се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

Решенията на Съдийската колегия за обвяване на длъжностите за младши съдия в окръжните съдилища и за обявяване на конкурса за заемане на 28 от длъжностите ще бъдат обнародвани в „Държавен вестник“, и публикувани в един централен всекидневник, и на сайта на ВСС в интернет.

С решението си Колегията предвиди 2 бройки в конкурса за длъжността „младши съдия“ за Окръжен съд – Бургас, без тези щатни длъжности да са налични в момента, тъй като те ще бъдат реално заети през 2022 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд