Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие оценка на Мария Кузманова като член на предходния състав на Съвета

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 28, ал.2 от Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 3 от от Методиката за оценка дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, прие оценка на Мария Василева Кузманова – съдия в Софийски градски съд, за участието ѝ в дейността на СК, съответно на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган по чл. 30, ал. 5 от Закона за съдебната власт и чл. 30а от ЗСВ.

На посочените основания Колегията предлага на Пленума на ВСС да приеме оценка на Мария Василева Кузманова – съдия в СГС, за участието ѝ в дейността на колективния орган, в изпълнение на компетентностите на ВСС по чл. 30 – чл. 31 от ЗСВ, до изм. на КРБ със ЗИДКРБ, ДВ, бр. 100/18.12.2015 г., и изм. на ЗСВ със ЗИДЗСВ, ДВ, бр. 28/08.04.2016 г. и компетентностите на Пленума на ВСС по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ.

Колегията предлага на Пленума да приеме на основание чл. 28, ал. 2 от ЗСв и чл. 5, ал. 4 от Методиката крайна оценка за периода, в който Мария Кузманова е заемала длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.

Предложението се внася за разглеждане в заседание на Пленума на ВСС, насрочено на 07.02.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд