Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС утвърди Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата

29 януари 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет утвърди Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ в сила от 01.01.2019 г.

Решението е във връзка с приетата от Пленума на ВСС с решение по протокол № 2/24.01.2019 г. актуализация на Таблица № 1 на ВСС за определяне на максималните месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи на основание чл. 218, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ, Класификатор на длъжностите в администрацията на ПРБ на основание чл. 341, ал. 1 от ЗСВ и Класификатор на длъжностите в администрацията на ВСС, НИП и Инспектората към ВСС на основание чл. 341, ал. 3 от ЗСВ, считано от 01.01.2019 г.

Обсъдена бе необходимостта от промяна на базовото съотношение на трудовите възнаграждения на специализираната администрация и на общата, за коригиране на трудовите възнаграждения на съдебните служители на длъжност „системен администратор“, „съдебен деловодител“ и „съдебен секретар“, предвид приноса на тези длъжности за работата на съдилищата. Посочено бе, че се подготвят предложения в тази насока.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд